การนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

1ศศิรัศม์ วีระไวทยะ และ ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2557). การนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน. วารสารครุศาสตร์, 42(2), 117-130.   การนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

ศศิรัศม์ วีระไวทยะ และ ชนิตา รักษ์พลเมือง


Professor Emeritus Dr.Chanita Rukspollmuang

การนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน


ABSTRACT

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทยและต่างประเทศ ๒) เพื่อศึกษา สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย ๓) เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานสำหรับประเทศไทย

ผลการวิจัยการนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานสำหรับประเทศไทยมี ๑๐ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ จัดการศึกษาในภาพรวม ๒) ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ๓) ยุทธศาสตร์การค้นพบ เข้าใจ และเข้าถึง พลังเครือข่าย ๔) ยุทธศาสตร์การจัดการเครือข่าย ๕) ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ๖) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนเพื่อนักเรียน ๗) ยุทธศาสตร์การเชื่อมประสานเครือข่าย ภาครัฐและหน่วยงานต่างประเทศ ๘) ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ ๙) ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมพลังแกนนำ ๑๐) ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

This study’s objectives were: 1) to analyze concepts and processes for developing a school-based peace culture promotion network in Thailand and other countries; 2) to study the state of problems and conditional factors for developing a school-based peace culture promotion network in Thailand; and 3) to propose strategies for developing a school-based peace culture promotion network in Thailand.

Ten strategies for developing a school-based peace culture promotion network in Thailand include: 1) strategies for developing the holistic approach on education; 2) strategies for knowledge management; 3) strategies for f inding, understanding and attaining the power of networks; 4) strategies for network management 5) educational strategies for promoting networks; 6) strategies for educational management in students’ development; 7) strategies for cooperation between government and international organizations; 8) strategies for establishing centers of the networks; 9) strategies for empowering network leaders; and 10) strategies for communication and public relations.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่ออังกฤษ Faculty of Communication Arts Siam University
ที่อยู่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
วารสาร นิเทศสยามปริทัศน์
สีประจำคณะ สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม