เส้นใยนาโนและการประยุกต์ใช้เป็นหน้ากากอนามัย (2564)

เส้นใยนาโนและการประยุกต์ใช้เป็นหน้ากากอนามัย (2564)

ผู้เขียนบทความ: ดร.ภญ.นวินดา ชินะตังกูร และ นศภ.ร่มฟ้า บุญสุข

บทคัดย่อ:

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาจากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และปัญหาจากโรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาเส้นใยนาโนด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบอิเล็กโตรสปินนิง โดยเส้นใยที่ได้จะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีขนาดเล็ก ส่งผลให้มีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนระหว่างพื้นผิวต่อปริมาตรสูง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกรองและความสามารถในการดักจับอนุภาคเพิ่มสูงขึ้น นอกจากประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคและดักจับเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว หน้ากากเส้นใยนาโนยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ได้แก่ สามารถป้องกันการซึมผ่านของของเหลว สามารถระบายอากาศได้ดี หายใจได้สะดวก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีความแนบกระชับกับใบหน้า และมีความแข็งแรงทนทาน

คำสำคัญ: หน้ากากอนามัย เส้นใยนาโน อิเล็กโตรสปินนิง ไวรัสโคโรนา PM2.5

Link to Academic article: เส้นใยนาโนและการประยุกต์ใช้เป็นหน้ากากอนามัย

Quick View

แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคตาแห้ง (2564)

แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคตาแห้ง (2564)

ผู้เขียนบทความ: อ.ภญ.ทิพย์วิไล ทวีพันธุรัตน์

บทคัดย่อ:

โรคตาแห้ง หรือ dry eye disease เป็นโรคทางตาที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสำคัญที่นำผู้ป่วยมารับบริการที่ร้านยา หรือสถานพยาบาล ซึ่งส่งผลรบกวนคุณภาพชีวิต จนถึงอาจเกิดการสูญเสียการมองเห็นได้ จากการศึกษาของ Stapleton และคณะ ปี ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นการศึกษาทางระบาดวิทยาที่รวบรวมความชุก อุบัติกาณ์ และปัจจัยเสี่ยงของโรคตาแห้ง ผลการศึกษาพบว่า ความชุกในการเกิดโรคตาแห้ง อยู่ในช่วงร้อยละ 5 ถึง 50 ของประชากรทั่วโลก1 ซึ่งพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย พบได้ในทุกช่วงอายุ และพบมากในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า หรือเท่ากับ 75 ปีขึ้นไป2 โรคตาแห้งเป็นโรคที่มีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้น การรักษาโรคตาแห้งอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นองค์ความรู้ที่เภสัชกรควรมีความรู้ และความเข้าใจ เนื่องจากบทบาทเภสัชกรชุมชนในโรคตาแห้ง สามารถเป็นด่านแรกที่ช่วยประเมิน เลือกใช้ยาในการรักษา ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลต่อโรคตาแห้ง และสามารถส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการโรคตาแห้งรุนแรงไปรักษาที่สถานพยาบาลได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย บทความจะเน้นถึงสาเหตุการเกิดโรคตาแห้ง อาการแสดงทางคลินิก การวินิจฉัยโรคตาแห้ง และการรักษาโรคตาแห้งด้วยการใช้ยา

คำสำคัญ: โรคตาแห้ง, แนวทางการรักษา, น้ำตาเทียม

Link to Academic article: แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคตาแห้ง

Quick View