การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับวัดความถนัดทางการเรียน

 

Title              :  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับวัดความถนัดทางการเรียน : Developing a Web Application for Measuring Aptitude

Researcher       :  นัดชพร นิลสระคู¹ อมรชัย ตันติเมธ² วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์³

Department     :  ¹บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 10160
²บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 10160
³บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 10160

E-mail                :

บทคัดย่อ             :  เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับวัดความถนัดทางการเรียน พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือในกำรวัดความถนัดในการเรียน และ ความชอบในอาชีพของบุคคล เพื่อใช้ชี้แนะแนวทางในการศึกษาให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพของแต่ละคน เว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับ วัดความถนัดทางการเรียน พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL โดย วัดความถนัดทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ จำนวน 15 ข้อ แต่ละข้อจะมีตัวเลือกตอบ 6 ตัวเลือก ตามหลักแนวคิดของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ซึ่งแต่ละตัวเลือกจะถูกแปลผลออกมาเป็นบุคลิกภาพใน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาและความคิดทางวิชาการ กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพที่ชอบสมาคมสังคมกับผู้อื่น กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิด กล้าท ำ กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน จกกผลการทดสอบ จำนวน 90 คน พบว่า มีความถูกต้อง 85.56%

คําสําคัญ             :  เว็บแอพพลิเคชั่น, ความถนัดทางการเรียน

Abstract            :  In this research, we developed a Web application as an effective tool to measure aptitude (or competency) of users based on the learning and career preferences of individuals matched with their personality type. The proposed Web application for measuring aptitude was developed through Adobe Dreamweaver CS6 and MySQL (as a database administration framework). The competency evaluation exam consists of 15 multiple-choice questions, each of which has six choices (as categorized and suggested by John L. Holland). Each of the choices is corresponding to a single type of human personality, which can be divided into six different groups: 1) realistic, 2) investigate, 3) artistic, 4) social, 5) enterprising, and 6) conventional. In our experiments, 90 people from various professions were randomly selected and tested; and the results were 85.56% correct.

Keywords        :    Web Application , Measuring aptitude

Download PDF:  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับวัดความถนัดทางการเรียน


Proceeding       : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “พหุวัฒนธรรม : โอกาสและความท้าทาย” ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1-1 ชั้น 1 (อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Link to Proceeding:    http://www.dpu.ac.th/conference/


Bibliography     :    นัดชพร นิลสระคู, อมรชัย ตันติเมธ และ วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. (2559). การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับวัดความถนัดทางการเรียน. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “พหุวัฒนธรรม : โอกาสและความท้าทาย (หน้า 234-247). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.


บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้อง 503 ชั้น 5 อาคาร 19
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2457-0068  ต่อ 5364, 5337   แฟกซ์ 0-2868-6852

เว็บไซต์: http://itschool.siam.edu/itschool/


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับวัดความถนัดทางการเรียน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *