วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่16 ลำดับที่33 ปี 2559

1Tungkasthan, A. (2016). efficient ACC using binary coding stream for color descriptor. Engineering Journal of Siam University, 17(33), 1-13.    Efficient ACC using Binary Coding Stream for Color Descriptor
Anucha Tungkasthan


2Pathomchaiwal, A. (2016). Fusion tone mapping for HDR images. Engineering Journal of Siam University, 17(33), 14-20.    Fusion Tone Mapping for HDR images
Areerat Pathomchaiwal


3เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี. (2559). การคำนวณหาแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 17(33), 21-28.    การคำนวณหาแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์
เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี


4นิรชร นกแก้ว และ ดำรงค์ ปาละกูล. (2559). การแก้ปัญหาการบดทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่ำกว่าข้อกำหนด. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 17(33), 29-40.    การแก้ปัญหาการบดทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่ำกว่าข้อกำหนด
นิรชร นกแก้ว และ ดำรงค์  ปาละกูล


5พรศุภรัตน์ แสนสุนนท์, ภัทราภรณ์ เอนอ่อน และ โกวิทย์ ปิยะมังคลา. (2559). จลนพลศาสตร์และเทอร์โมเคมีการดูดซับสีย้อมไดเร็กต์เรด 23 ของชานอ้อยดัดแปร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 17(33), 41-56.    จลนพลศาสตร์และเทอร์โมเคมีการดูดซับสีย้อมไดเร็กต์เรด 23 ของชานอ้อยดัดแปร
พรศุภรัตน์ แสนสุนนท์ ภัทราภรณ์ เอนอ่อน และ โกวิทย์ ปิยะมังคลา


6Pathomchaiwal, A. (2016). Fusion Tone Mapping for HDR images. Engineering Journal of Siam University, 17(33), 14-20. ภรณี โทวิวัฒนานนท์, ศันสนีย์ สุภาภา และ พัชราภรณ์ ญาณภิรัต. (2559). การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการลงทุนติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อทดแทนการเช่าโครงข่ายในภาคเหนือของประเทศไทย: กรณีศึกษา. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 17(33), 57-73.    การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการลงทุนติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อทดแทนการเช่าโครงข่ายในภาคเหนือของประเทศไทย: กรณีศึกษา
ภรณี โทวิวัฒนานนท์ ศันสนีย์ สุภาภา และ พัชราภรณ์ ญาณภิรัต


7เอนก นามขันธ์, ภูริเดช อาภาสัตย์, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, อมรชัย ตันติเมธ และ นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์. (2559). การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้ e-learning ด้วยเทคนิคการทำเหมืองกระบวนการ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 17(33), 74-83.    การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้ e-learning ด้วยเทคนิคการทำเหมืองกระบวนการ
เอนก นามขันธ์ ภูริเดช อาภาสัตย์ วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ อมรชัย ตันติเมธ และ นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์


8ขวัญชัย กังเจริญ, ภูริเดช อาภาสัตย์ และ ธนวัฒน์ จัตุรงค์พัฒนา. (2559). การวิเคราะห์กระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลโดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 17(33), 84-94.    การวิเคราะห์กระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลโดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ
ขวัญชัย กังเจริญ ภูริเดช อาภาสัตย์ และ ธนวัฒน์ จัตุรงค์พัฒนา


 

 

 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ลำดับที่ 33 ปี 2559 Engineering Journal of Siam University Vol.16 Issue 2 No.33 2016

 


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 16 ลำดับที่ 33 ปี 2559

Engineering Journal of Siam University Vol16 No33 2016

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่16 ลำดับที่33 ปี 2559”

Your email address will not be published. Required fields are marked *