วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่15 ลำดับที่31 ปี 2558

1พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ และ วิรุฬ ภิรมยาภรณ์. (2558). การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรระดับราคา 1-4 ล้านบาท ในจังหวัดนนทบุรี. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 16(31), 1-12.   การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรระดับราคา 1-4 ล้านบาท ในจังหวัดนนทบุรี
พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ และ วิรุฬ ภิรมยาภรณ์


2ศศรส ใจจิตร์ และ จุฑา พิชิตลำเค็ญ. (2558). การจัดลำดับความสำคัญของยาเมื่อมีเกณฑ์การตัดสินใจหลายเกณฑ์ด้วยตัวแบบมาร์คอฟ: กรณีศึกษา บริษัทตัวแทนจำหน่ายยาในประเทศ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 16(31), 13-23.    การจัดลำดับความสำคัญของยาเมื่อมีเกณฑ์การตัดสินใจหลายเกณฑ์ด้วยตัวแบบมาร์คอฟ: กรณีศึกษา บริษัทตัวแทนจำหน่ายยาในประเทศ
ศศรส ใจจิตร์ และ จุฑา พิชิตลำเค็ญ


3สารัช ตันติกิตติ และ วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. (2558). การบ่งชี้โรคไข้เลือดออกเดงกีจากเม็ดเลือดขาวโดยเทคนิคเอสวีเอ็ม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 16(31), 24-33.    การบ่งชี้โรคไข้เลือดออกเดงกีจากเม็ดเลือดขาวโดยเทคนิคเอสวีเอ็ม
สารัช ตันติกิตติ และ วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์


4สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ และ ธีรพัฒน์ ชมภูคำ. (2558). การศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบโฟโตโวลตาอิกที่ติดตั้งท่อความร้อน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 16(31), 34-52.    การศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบโฟโตโวลตาอิกที่ติดตั้งท่อความร้อน
สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ และ ธีรพัฒน์ ชมภูคำ


5ศิวรินทร์ คันธิก และ มนูญ มาศนิยม. (2558). การสร้างแบบจำลองระบบขนส่ง(รถขุดไฟฟ้า HITACHI EX2500e) ที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ จ.ลำปาง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 16(31), 53-58.    การสร้างแบบจำลองระบบขนส่ง(รถขุดไฟฟ้า HITACHI EX2500e) ที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ จ.ลำปาง
ศิวรินทร์ คันธิก และ มนูญ มาศนิยม


6สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ, จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และ วรภัทร ไพรีเกรง. (2558). แบบจำลองข้อมูลของระบบธุรกิจอัจฉริยะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 16(31), 59-73.   แบบจำลองข้อมูลของระบบธุรกิจอัจฉริยะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และ วรภัทร ไพรีเกรง


7แสงระวี บัวแก้ว และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2558). วงจรปรับค่าความชันและตำแหน่งศูนย์ที่ปรับค่าได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 16(31), 74-80.   วงจรปรับค่าความชันและตำแหน่งศูนย์ที่ปรับค่าได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แสงระวี บัวแก้ว และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ลำดับที่ 31 ปี 2558 Engineering Journal of Siam University Vol.15 Issue 2 No.31 2015

 


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 15 ลำดับที่ 31 ปี 2558

Engineering Journal of Siam University Vol15 No31 2015

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่15 ลำดับที่31 ปี 2558”

Your email address will not be published. Required fields are marked *