วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่11 ลำดับที่20 ปี 2553

– การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในการหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตและลดประมาณงานระหว่างทำ
โดย พิมพ์ชนก ไพศาลภาณุมาศ และ นภัสสวงศ์ โรจนโรวรรณ


– สารไฮโดรคาร์บอนสำหรับศตวรรษที่ 21 ภาระของสถาบันวิจัยสารไฮโดรคาร์บอนโลเคอร์
โดย วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์


– วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่แบบซีมอสชนิดสามอินพุตหนึ่งเอ้าท์พุตที่สามารถปรับค่าตัวประกอบได้อย่างเป็นอิสระ
โดย มนตรี สมดุลยกนก


– การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสมรรถนะเชิงทางความร้อนของบ้านจำลองภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร
โดย ปรีดา จันทวงษ์


– การทำนายอัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวภาพและน้ำมันดีเซล
โดย สุรชัย จิรชาคริต


– การพัฒนาวัสดุทดลองขึ้นรูปต้นแบบเพื่อใช้กับเครื่องกัดซีเอ็นซี
โดย พิทักษ์พงษ์ บุญประสม และ พรชัย เปรมไกรสร


– การประยุกต์ใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คคอฟในการรู้จำเสียงพยัญชนะต้นภาษาไทย
โดย นลินรัตน์ วิศวกิตติ และ พกิจ สุวัตถิ์


– เปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างเครื่องยนต์แบบคารบูเรเตอร์และหัวฉีด
โดย ทวีศักดิ์ ปิยะทัศนานนท์


– การวิเคราะห์การทำงานของวงจรภายใต้สภาวะ ZVS และ NON-ZVS ในเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์ควบคุมด้วยดิวตี้ไซเคิ้ล
ที่คำนึงถึงผลของตัวเก็บประจุเดรน-ซอร์สของมอสเฟทสำหรับงานให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำความถี่สูง
โดย ยงยุทธ นาราษฎร์


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 20 ปี 2553 Engineering Journal of Siam University Vol.11 Issue 1 No.20 2010

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 11 ลำดับที่ 20 ปี 2553

Engineering Journal of Siam University Vol11 No20 2010

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่11 ลำดับที่20 ปี 2553”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 11 ลำดับที่ 20 ปี 2553