วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่18 ลำดับที่34 ปี 2560

การวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทยเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าออนไลน์โดยใช้ขั้นตอนวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน
รวิสุดา เทศเมือง และ นิเวศ จิระวิชิตชัย

การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดสร้างเครื่องฉีดน้ำยางพรามเมอร์
วิษรสรรค์ โชคชัยวิวัฒน์  อมรเทพ โทวราภา  ชนม์วิโรจน์ จิรชาคริต  ประพัฒน์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ  ชัชวาลย์ อ่วมทับ  มานะ คงดีจันทร์ และ ศุขนที คงตัน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย
ชัชฎาภา ดีวุ่น และ เปรมพร เขมาวุฆฒ์

–    การใช้ตัวจําแนกการตัดสินใจนาอีฟเบย์แบบ Tree Augmented เพื่อเรียนรู้ข้อมูลการรีวิวร้านอาหาร
นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

–    ปัจจัยสนับสนุนการใช้งานระบบ E-learning อย่างต่อเนื่องโดยมีเพศของผู้ใช้เป็นตัวแปรกำกับ
นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ

–    การเตรียมข้อมูลเพื่อการทำเหมืองกระบวนการจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์
เอนก นามขันธ์  ภูริเดช อาภาสัตย์  ประจิน พลังสันติกุล  นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน  สมพงศ์ ตุ้มสวัสดิ์  วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ และนุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

–    การประเมินอันตรายทางความร้อนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ำโดยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์
สุคนธ์ทิพย์ เพ็งโฉม  โมไนย สุขแสงธรรม  ศิริศาส เอื้อใจ และ โกวิทย์ ปิยะมังคลา

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 17 ลำดับที่ 34 ปี 2560

Engineering Journal of Siam University Vol17 No34 2017

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่18 ลำดับที่34 ปี 2560”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 17 ลำดับที่ 34 ปี 2560