การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน ในบริบทการเรียนรวมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ

1เสริตา เจือศรีกุล อภิชาติ พลประเสริฐ และ ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน ในบริบทการเรียนรวมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ. วารสารครุศาสตร์, 46(4), 419-438.   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน ในบริบทการเรียนรวมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ

เสริตา เจือศรีกุล อภิชาติ พลประเสริฐ และ ชนิตา รักษ์พลเมือง


Professor Emeritus Dr.Chanita Rukspollmuang

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน ในบริบทการเรียนรวมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ


ABSTRACT

The objectives of this research were: 1) to study the situations, problems, and guidelines for promoting the inclusive education of Thai and migrant students 2) to develop the art learning model for promoting the consciousness of living together 3) to study the effectiveness of a model with the sample groups. A sample of 41 students from second and third grades of ethnically mixed classrooms was divided into the experimental A and B group. The trial used a switching replications design.

The results showed that: 1) The barrier of living together among Thai and migrant students were prejudice and lack of cultural understanding. 2) The principle of the model was “Using art learning activities to encourage the ethnically-mixed students to express themselves, connect and collaborate with each other”. This principle consisted of 5 components: expressing the self through art, comparing the sameness and the difference of persons, learning from personal and cultural narratives, imagining others’ viewpoints and collaborating for shared goals. 3) After implementing the model, the results from test, behavior observation and in-depth interview revealed that the posttest mean score of the experimental A group was higher than the pretest mean score and the score of the experimental B group at a significant difference of .05 and this was retained after 4 weeks. The frequency of the expected behavior of both groups were increased and students expressed more positive thoughts about the self, the other and society.

KEYWORDS: ART LEARNING MODEL, LEARNING TO LIVE TOGETHER, CONSCIOUSNESS, PREJUDICE REDUCTION

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน ในบริบทการเรียนรวมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่ออังกฤษ Faculty of Communication Arts Siam University
ที่อยู่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
วารสาร นิเทศสยามปริทัศน์
สีประจำคณะ สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม