วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่19 ลำดับ36 2561

 1. ประโยชน์ของหางแร่ดินขาวผลิตคอนกรีตโฟม Utilization of Kaolin Tailing Fabricated Foamed Concrete
  ธันยาภรณ์ จันทร์ศรีนวล และ ดนุพล ตันนโยภาส


 2. การเลือกตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา: โรงงานผลิตเบียร์ A Warehouse Location Selection by Applying Mathematical Model: The Brewery Manufacturer Case Study
  อธิวัฒน์ ลีนะธรรม และ เปรมพร เขมาวุฆฒ์


 3. การควบคุมระบบบอลและคานโดยใช้การประมวลผลภาพร่วมกับตัวควบคุมพีไอดี และตัวควบคุมฟัซซีลอจิก Control of Ball and Beam System Using Image Processing with PID Controller and Fuzzy Logic Controller
  ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ นภัสดล สิงหะตา เทิดศักดิ์ อินทโชติ กิตติศักดิ์ วาดสันทัด และ วิชวุธ บุญญานุกูล


 4. ตัวแบบการประเมินเนื้อหาและการสกัดข้อมูลสินค้าเพื่อการคัดแยกเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ A Model of Content Evaluation and Product Information Extraction for Electronic Commerce Web Pages Screening
  วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา


 5. จำลองการปั่นจักรยานบนความจริงเสมือนด้วยอาดุยโน่ร่วมกับฐานข้อมูลเรียลไทม์ A Virtual Reality Cycling Simulation with Arduino and Real-Time Database
  บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์


 6. ตัวแบบสำหรับการคัดเลือกข้อความบนหน้าเว็บเพจเพื่อการสร้างดัชนีของรูปภาพบนเว็บโดยใช้ตัวแบบของเอกสาร A Model of Content Selection on Web Pages for Web Image Indexing Using Document Object Modeling
  วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์


 7. การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสายการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม Operational Performance Improvement of Beverage Production Lines
  พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง


 8. การตรวจจับและจดจำโมเดลรถยนต์ด้วยข้อมูลเชิงจุดภาพ Pixel-Based Car Model Detection and Recognition
  อนุชา ตุงคัษฐาน และ กัสมา ลีวัน


 

 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ลำดับที่ 36 ปี 2561 Engineering Journal of Siam University Vol19 No36 2018


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ลำดับที่ 36 ปี 2561 Engineering Journal of Siam University Vol19 No36 2018

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่19 ลำดับ36 2561”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ลำดับที่ 36

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่ออังกฤษ Faculty of Engineering Siam University
ที่อยู่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2529
ผู้อำนวยการ ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์
วารสาร วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Engineering Journal of Siam University
สีประจำคณะ
สัญลักษณ์