วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ลำดับที่ 38 ปี 2562

การพัฒนาระบบจัดนิทรรศการเสมือนจริงโดยใช้กูเกิลการ์ดบอร์ด

โดย ชัชวิน นามมั่น  อภิชาต บุญสุยา และ ธนกฤต โชติภาวริศ


การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์: กรณีศึกษา บริษัท เคซีเอฟ กรีน เอนเนอจี จำกัด
โดย  ปริญญา พัฒนวสันต์พร


การเปรียบเทียบสารเร่งปฏิกิริยาระหว่างเถ้าไม้ยางพารากับแคลเซียมคาร์บอเนตในกระบวนการแพ็คคาร์บูไรซิงโดยใช้ผงถ่านไม้ยางพารา
โดย พีรวัส คงสง  มาหามะสูไฮมี มะแซ  นันทนา จันทร์โสม และ ศิริพร เฝ้าหนองดู่


กรอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนสำหรับกระบวนการเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วยการใช้เหมืองกระบวนการ
โดย  วิชิตา ตุงคัษฐาน จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ และ สรเดช ครุฑจ้อน


การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ
โดย  ภูริเดช อาภาสัตย์ และ นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์


การวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ
โดย  ประจิน พลังสันติกุล และ นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ลำดับที่ 38 ปี 2562

Engineering Journal of Siam University Volume 20, Issue1, No.38, January-June 2019

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Engineering Journal of Siam University

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ดำเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วัตถุประสงค์
• เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์
• เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษาและสร้างงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม
• เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ที่ปรึกษา
ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ
ศ.ดร.กัญจน์ นาคามดี มหาวิทยาลัยสยาม
รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
พล.ท.ดร.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.วรา วราวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการบริหาร
รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์                      มหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี                  มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้จัดการ
ขวัญชัย กังเจริญ   มหาวิทยาลัยสยาม

วาระที่ออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

มหาวิทยาลัยสยาม, ห้อง 503 , ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19,
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2868 6656 , 0-2457 0068 ต่อ 5337 , โทรสาร 0-2868 6656
E-mail: ejofsu@siam.edu

บทความที่พิมพ์ทุกบทความได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาแล้ว


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ลำดับที่ 38 ปี 2562 Engineering Journal of Siam University Volume 20, Issue1, No.38, January-June 2019

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ลำดับที่ 38 ปี 2562”

Your email address will not be published. Required fields are marked *