วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่11 ลำดับที่21 ปี 2553

– วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่รูปแบบกระแสชนิดสามอินพุตหนึ่งเอ้าท์พุตที่ใช้โครงสร้างอินเตอร์สามารถปรับค่าตัวประกอบคุณภาพได้อย่างเป็นอิสระทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย มนตรี สมดุลยกนก


– แฟคเตอร์สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดชนิดปลายแหลม-ระนา่บในฉนวนน้ำมันหม้อแปลง
โดย ธนากร น้ำหอมจันทร์, อติกร เสรีพัฒนานนท์ และ พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ


– ถ่านกัมมันต์จากกากงา
โดย มัลลิกา ถาบุตร


– โครงร่างตัวแบบในการศึกษาวิจัย : การจัดการความรู้ขององค์การก่อสร้าง
โดย เที่ยงธรรม เกลียวจยกูล และ เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี


– การศึกษาปัญหาการแตกร้าวของแม่พิมพ์อีพ๊อกซี่ในกระบวนการ RIM ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
โดย สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพานิช, มนัส เหรัญญกิจ และ สถาพร ชาตาคม


– การศึกษาปล่องกระจกระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งม่านเกล็ดภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร
โดย ปรีดา จันทวงษ์


– การวิเคราะห์อินเวอร์เตอร์เรโซแนนท์อนุกรมแบบเต็มบริดจ์ความถี่สูงที่ควบคุมกำลังไฟฟ้าด้วยการปรับความถี่การสวิทซ์
โดย ยงยุทธ นาราษฎร์


– การใช้ระบบการจัดการสีสำหรับงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
โดย พิทักษ์พงษ์ บุญประสม และ ณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ


– การคำนวณรังสีตกกระทบนอกบรรยากาศโลกจากวงโคจร
โดย ประเสริฐ อินประเสริฐ


– A Novel Common-Mode Noise Reduction Using Hybrid Balance Method Applied to Single Switch Converter
โดย Arnon Srisawang


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ลำดับที่ 21 ปี 2553 Engineering Journal of Siam University Vol.11 Issue 2 No.21 2010

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 11 ลำดับที่ 21 ปี 2553

Engineering Journal of Siam University Vol11 No21 2010

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่11 ลำดับที่21 ปี 2553”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 11 ลำดับที่ 21 ปี 2553