วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่12 ลำดับที่22 ปี 2554

– การศึกษาเทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย
โดย ศิรายุ ขันติ มยุรี สิทธิ และ เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี


– เครื่องลงทะเบียนโดยใช้บัตรประจำตัวแบบพกพาสำหรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โดย ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์


– การบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติโดยระบบบึงประดิษฐ์
โดย ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม


– การพัฒนาเครื่องมือวัดความสูงของฐานรองฟันจับโดยใช้นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์แทนการใช้เส้นเอ็นขึง
โดย พิทักษ์พงษ์ บุญประสม


– การวิเคราะห์และการออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัด
โดย บุญธิดา สุรทินธนากร และ เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี


– การศึกษาผลของรูปลักษณะตัวนำล่อฟ้าและค่าความต้านทานดินต่อประสิทธิภาพตัวนำล่อฟ้า
โดย ธนากร น้ำหอมจันทร์ อติกร เสรีพัฒนานนท์ และ พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ


– ตัวแบบวงจรกำเนิดการจัดการความรู้ขององค์การก่อสร้าง
โดย เที่ยงธรรม เกลียวจยกูล


– วงจร CDTA หลายเอาต์พุตแบบซีมอสที่ใช้แรงดันไฟเลี้ยงต่ำและการประยุกต์ใช้งาน
โดย มนตรี สมดุลยกนก


– หัวพ้นไฟอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในหัวพ้นไฟ
โดย บัณฑิต กฤตาคม


– อิทธิพลของกรแสไฟเชื่อมต่อการตกตะกอนของโครเมียมคาร์ไบด์ในเหล็กกล้าไร้สนิมAISI 304L จากการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สปกคลุม
โดย ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ และ นครินทร์ ศรีสุวรรณ


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 22 ปี 2554 Engineering Journal of Siam University Vol.12 Issue 1 No.22 2011

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 12 ลำดับที่ 22 ปี 2554

Engineering Journal of Siam University Vol12 No22 2011

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่12 ลำดับที่22 ปี 2554”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 12 ลำดับที่ 22 ปี 2554