วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ลำดับที่ 37 ปี 2561

การลดเวลากระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกประเภทไดคัทขนาดใหญ่ด้วยการออกแบบเครื่องปะกาว: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
โดย ธนิดา สุนารักษ์ และ ธนกฤต โชติภาวริศ


การสร้างภาพเคลื่อนไหว (GIF) จากวัตถุ 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ
โดย สามารถ หมุดและ พรสุรีย์ แจ่มศรี และ สุพัณณดา โชติพันธ์


พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์และประสิทธิภาพของการสร้างรอยร้าวขนาดเล็กในชั้นพื้นทางดินซีเมนต์
โดย พุทธพล ทองอินทร์ดำ


อิทธิพลของความเร็วตามแนวเส้นสัมผัสและระยะห่างลูกกะเทาะแบบลูกหินแกนนอนที่มีผลต่อการกะเทาะเมล็ดลูกเดือย
โดย อานนท์ สัตนาโค เพ็ญญารัตน์ สายสิริรัตน์ และ เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา


แบบจำลองระบบการจัดซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิต Max Kiosk (PN-516) : กรณีศึกษา บริษัทผลิตอุปกรณ์จัดแสดงสินค้า
โดย กิตติชัย อธิกุลรัตน์ วัฒนชัย จิตรักมั่น ชนาธิป คำมวลมาย และ กชภูมิ รัตนะบัวงาม


วงจร ZC-CFTA ชนิดซีมอสอย่างง่ายแบบใหม่และการประยุกต์ใช้งาน
โดย วินัย ศิลารวม และ อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ลำดับที่ 37 ปี 2561

Engineering Journal of Siam University  Volume 19, Issue2, No.37, July-December 2018

 


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Engineering Journal of Siam University

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ดำเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วัตถุประสงค์
• เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์
• เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษาและสร้างงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม
• เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ที่ปรึกษา
ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ
ศ.ดร.กัญจน์ นาคามดี มหาวิทยาลัยสยาม
รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
พล.ท.ดร.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.วรา วราวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการบริหาร
รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์                      มหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี                  มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้จัดการ
ขวัญชัย กังเจริญ   มหาวิทยาลัยสยาม

วาระที่ออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

มหาวิทยาลัยสยาม, ห้อง 503 , ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19,
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2868 6656 , 0-2457 0068 ต่อ 5337 , โทรสาร 0-2868 6656
E-mail: ejofsu@siam.edu

บทความที่พิมพ์ทุกบทความได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาแล้ว


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ลำดับที่ 37 ปี 2561

Engineering Journal of Siam University  Volume 19, Issue2, No.37, July-December 2018

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ลำดับที่ 37 ปี 2561”

Your email address will not be published. Required fields are marked *