ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม (2562)

Title              :  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม Associated factors with blood sugar controlling among the elderly with diabetes, nearby communities of Siam university

Researcher       : ขวัญเรือน ก๋าวิตู  และ ชนิดา มัททวางกูร

Department     :  Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok, Thailand

E-mail                :  Corresponding author: sarangaeyo19@gmail.com


Bibliography    :  ขวัญเรือน ก๋าวิตู  และ ชนิดา มัททวางกูร. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 20(38), 82-95.


 

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 ม.ค.-มิ.ย. 2562

Journal of Nursing, Siam University Vol. 20 No. 38 Jan-Jun 2019


วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 ม.ค.-มิ.ย. 2562

Journal of Nursing, Siam University Vol. 20 No. 38 Jan-Jun 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

เว็บไซต์:  https://nursing.siam.edu/

โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982

E-mail: jsiamns@siam.edu

Siam University
Faculty of Nursing (Bl.14th, Fl.3rd)
38 Phetkasem, Phasi Charoen district, Bangkok. 10160

Principal Contact

Wipanun Muangsakul
Manager editorship
Faculty of Nursing, Siam University
Phone +66 8678000 # 5216,

Support Contact

Wipanun Muangsakul
Phone 0879549949

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม (2562)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *