การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล (2563)

ชื่อบทความ       : การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล

Title              : An Evaluation of the Policy of Integrating RDU Curriculum into the Bachelor of Nursing Science Program and RDU Competency of Nurse Instructors

ผู้เขียน/Author  : ภาวิดา พุทธิขันธ์, กนกเลขา สุวรรณพงษ์, นฤมล อังศิริศักดิ์, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และ สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 

Researcher       : Phawida Putthikhan, Kanoklekha Suwannapong, Naruemol Angsirisak *, Kamolrat Turner & Suntharawadee Theinpichet

Department     : * Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม    : https://e-research.siam.edu/kb/an-evaluation-of-the-policy/

Link to article : วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 63 | Thai Red Cross Nursing Journal Vol. 13 No. 1 January – June (2020) https://he02.tci-thaijo.org/index.php/trcnj/article/view/243833


Link to Published: วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / TCI 1


Bibliography     :  ภาวิดา พุทธิขันธ์, กนกเลขา สุวรรณพงษ์, นฤมล อังศิริศักดิ์, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และ สุนทราวดี เธียรพิเชฐ. (2563). การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 13(1), 282-301.


 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 305
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel : 02-867-8026, 02-867-8026 ต่อ 5216, 5203
Fax : 02-867-8026

Website  : https://nursing.siam.edu/