วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 ม.ค.-มิ.ย. 2560

Factors Related to Maternal Tasks of Unplanned Adolescent Pregnant Women

กิ่งดาว แสงจินดา, นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สุพิศ ศิริอรุณรัตน์, อาจารย์, ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์


Effect of Stress Mannagement by Anapanasti Meditation Practice and Muscle Relaxation of Caregivers for Older Adults after Stroke

ขวัญตา กลิ่นหอม, อาจารย์, วิไลวรรณ มุสิกเจียรนันท์, อาจารย์, พิศสมร เดชดวง, อาจารย์


ชนิดา มัททวางกูร, อาจารย์, ปรียานุช พลอยแก้ว, อโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา, อัมพร สิทธิจาด, ธำรงเดช น้อยสิริวัฒนา


วิภาพร สิทธิสาตร์, อาจารย์, สมาภรณ์ เทียนขาว, อาจารย์


จรรยา กิจกสิกร, นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, กรรณิการ์ สุวรรณโคตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร, อาจารย์


เนติยา แจ่มทิม, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


กาญจนา วันนา, นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, นุจรี ไชยมงคล, รองศาสตราจารย์, พิชามญชุ์ ปุณโณทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 ม.ค.-มิ.ย. 2560 Journal of Nursing, Siam University Vol. 18 No. 34 Jan-Jun 2017

 


วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 ม.ค.-มิ.ย.2560

Journal of Nursing, Siam University Vol18 No34 Jan-Jun 2017

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 ม.ค.-มิ.ย. 2560”

Your email address will not be published. Required fields are marked *