เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบ พูดถามตอบของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

Title              :  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบ พูดถามตอบของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม : A Comparison to the learning Achievement between Lecture and Learning Recitation Methods in a General Chemistry Course of the Students, Engineering Faculty, Siam University

Researcher       :  วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์ และ พรชัย เปรมไกรสร
Wanpen Wasupongpun and Pornchai Premkaisorn

Department     :  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

E-mail                :  wanpwas@yahoo.com

บทคัดย่อ             :   การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบพูดถามตอบของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยประชากรเป็นนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2556 และ 2557 ที่เรียนวิชา 123-101 เคมีทั่วไป คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธีแบบบรรยาย และกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบพูดถามตอบกลุ่มละ 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไป โดยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α-coefficient) ได้ค่าโดยรวมเท่ากับ 0.763 จากนั้นน าแบบทดสอบไปใช้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลที่ได้วิเคราะห์สถิติโดยการทดสอบ t-test แบบ independentด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบพูดถามตอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปแตกต่างกับนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรรยายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบพูดถามตอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรรยาย

คําสําคัญ             :  การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบพูดถามตอบ ผสสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี

Abstract            :  This objective of this study was to compare the learning achievement between lecture and learning recitation methods in general chemistry course, engineering faculty, Siam university. The population was the student who registered in 123-101 General Chemistry course in 1st – semester, 2013 and 2014. Twenty-eight students sampling in each group was selected by simple random sampling. A reliability of questionnaires, testing with Cronbach’s  α-coefficient reliability method, is 0.763. Thereafter, this instrument was applied to the sampling groups. Data was collected and statistically analyzed by independent t-test using by SPSS for Windows. The results showed that the achievement of two groups is significantly different at 0.05 level. It indicates that the learning recitation method had a higher studying achievement than that of the lecture method. 

Keywords        :    lecture method, recitation method, chemistry learning achievement


Proceeding       : รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3  ASTC 2015: The 3rd Academic Science and Technology Conference 2015 “วิทยาศาสตร์เพื่อความสุข: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” (Science for Happiness: from basic research to commerce toward future sustainable development) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘- วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ผู้จัดหลัก: คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Link to Proceeding:    https://www.astcconference.com/page/proceedings#astc-content

Bibliography     :    วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์ และ พรชัย เปรมไกรสร. (2558). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบ พูดถามตอบของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 “วิทยาศาสตร์เพื่อความสุข: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” (หน้า 33-37). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel : 02-867-8026, 02-867-8026 ต่อ 5182
Fax : 02-867-8026

Website  : http://science.siam.edu/


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบ พูดถามตอบของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม”

Your email address will not be published. Required fields are marked *