กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 29 ม.ค.-มิ.ย. 2558

กองบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ


บทความวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐกฤตา นันทะสิน


2. อิทธิพลการบนบาน บวงสรวงในสังคมไทย
พระครูสิริรัตนานุวัตร


3. อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ และคณะ


บทความวิชาการ

1. งานประดับมุกริวกิว : ขั้นตอนการสร้าง
Tomohito Takata


2. สุนทรียะในประเพณีการแต่งงาน : การวิพากษ์แบบโพสต์โมเดิร์น
อารีวรรณ หัสดิน


3. อปริหานิยธรรม : สันติภาพสู่สังคมไทย
พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ)

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351
Email : hotel@siam.edu
Facebook: www.facebook.com/hotel.siam