วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่1 ฉบับที่1 มิ.ย.2547–พ.ค.2548

สาระสังเขป

กองจัดการวารสาร วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม


บทความวิชาการ (Academic Article)

1ณัฏฐิกา ศิลาลาย และ ชัชวาล โชติมากร. (2548). การใช้ Thin Layer Chromatography ในการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและการเกษตร. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 1(1), 7-11.   การใช้ Thin Layer Chromatography ในการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและการเกษตร : Thin Layer Chromatography in Food and Agricultural Analysis

ณัฏฐิกา ศิลาลาย และ ชัชวาล โชติมากร


2รัตนา จินดาพรรณ. (2548). ฟองในอาหาร. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 1(1), 12-16.   ฟองในอาหาร (Food Foams)

รัตนา จินดาพรรณ


บทความวิจัย (Research Articles)

3ชุติมา อัศวเสถียร, ปิยนุสร์ น้อยด้วง และ วีรุต วีรุตมเสน. (2548). การผลิตไส้กรอกเวียนนาโดยการใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูบางส่วน. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 1(1), 17-23.   การผลิตไส้กรอกเวียนนาโดยการใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูบางส่วน: Production of Vienna Sausage Using Pork Partial Substituted with Pleurotus sajor-caju

ชุติมา อัศวเสถียร, ปิยนุสร์ น้อยด้วง, วีรุต วีรุตมเสน


4ปิยนุสร์ น้อยด้วง และ ปัทมา คล้ายจันทร์. (2548). การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 1(1), 24-30.   การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม: Production of Yoghurt Mixed Gross Michel Banana

ปิยนุสร์ น้อยด้วง และ ปัทมา คล้ายจันทร์


5จิรนาถ บุญคง และ นงค์นุช วงษ์แก้ว. (2548). การผลิตไอศกรีมนํ้านมถั่วเหลือง. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 1(1), 31-39.   การผลิตไอศกรีมนํ้านมถั่วเหลือง: Production of Soybean Milk Ice Cream

จิรนาถ บุญคง และ นงค์นุช วงษ์แก้ว

6ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ. (2548). การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มโคล่าโดยวิธีการสกัดและสเปกโตรโฟโตเมตรี. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 1(1), 40-44.   การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มโคล่าโดยวิธีการสกัดและสเปกโตรโฟโตเมตรี: Quantitative Analysis of Caffeine in Cola Beverage by Extraction and Spectrophotometry

ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ

7รัตนา จินดาพรรณ, จิรนาถ บุญคง และ จีรศักด์ แก้วเกิด. (2548). การผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 1(1), 45-52.   การผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว: Production of Film from Mung Bean Protein Isolate

รัตนา จินดาพรรณ, จิรนาถ บุญคง และ จีรศักด์ แก้วเกิด

–    ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University)


–    หลักสูตรเทคโทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel : 02-867-8026, 02–867-8026 ต่อ 5182
Fax : 02-867-8026

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่1 ฉบับที่1 มิ.ย.2547–พ.ค.2548”

Your email address will not be published. Required fields are marked *