ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของอาการความสามารถในการรับรู้และเข้าใจโรคความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (2561)

 

Title              : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของอาการความสามารถในการรับรู้และเข้าใจโรคความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว: The Relationship among Perceive Severity of Symptom, Cognitive Capacity, Uncertainty in Illness and Depression in Persons with Heart Failure
Researcher       สุธิดา ดีหนู, พย.ม (การพยาบาลผู้ใหญ่), มุกดา เดชประพนธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ปร.ด.(การพยาบาล), อรสา พันธ์ภักดี, รองศาสตราจารย์, พย.ด. 

Department     :  Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok, Thailand

E-mail                : sutida.dee@gmail.com


Bibliography    :  สุธิดา ดีหนู, มุกดา เดชประพนธ์ และ อรสา พันธ์ภักดี. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของอาการความสามารถในการรับรู้และเข้าใจโรคความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว.  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 19(36), 66-77.

Journal of Nursing, Siam University
Editorial Faculty of Nursing, Siam University 38 Petchkasem Road, Bang-Wa Phasi-Charoen District, Bangkok. 10160
Tel. 02 – 8678000 ext. 5216
E-mail: jsiamns@siam.edu

วารสารพยาบาลศาสตร์-Journal of Nursing, Siam University-January-June 2018 Vol 19 No 36