การศึกษาประสิทธิภาพนาโนไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมสารแอนโดรกราโฟไลด์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการสมานแผลและการระคายเคืองผิวหนังในสัตว์ทดลอง(2566)

Title           : การศึกษาประสิทธิภาพนาโนไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมสารแอนโดรกราโฟไลด์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการสมานแผลและการระคายเคืองผิวหนังในสัตว์ทดลอง The efficacy of nanohydrogel-based containing andrographolide on wound healing and skin irritation of animal model

Researcher       : ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์, ดร.มัตถกา คงขาว, ดร.คทาวุธ นามดี, ดร.นฤมล ภุมมาพันธ์, ดร.ชานนท์ ตลอดไธสง และผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ | Dr. Sarawut Lapmanee, Dr. Mattaka Kongkow, Dr. Katawut Namdee, Dr. Narumol Bhummaphan, Dr. Chanon Talodthaisong and Asst. Prof. Dr. Sirinan Kulchat

Department     : Faculty of Medicine, Siam University, Bangkok, Thailand

E-mail                : sarawut.lap@siam.ed

Link to Full Text Research https://e-research.siam.edu/kb/the-efficacy-of-nanohydrogel-based/


 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 14

เลขที่ 38 ถนน เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel: 02-868-6000 ต่อ 5408 Fax: 02-868-6832 Email: med@siam.edu

Website  : https://med.siam.edu/