อบรม: การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO HOST & EBSCO Discovery Service (EDS)


โครงการ“การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2565

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ได้จัดโครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2565″ ในกิจกรรมการฝึกอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO HOST & EBSCO Discovery Service (EDS)”  เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม MS Team  สืบเนื่องจากฐานข้อมูล EBSCO HOST & EDS ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการแสดงผลการสืบค้น/ NEW EDS UI และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของคณาจารย์ นักวิจัย  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สำนักฯได้จัดซื้อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าอบรมทั้ง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 31 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 51 คน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม คลิกที่  PDF: การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO HOST & EBSCO Discovery Service (EDS)สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO HOST & EBSCO Discovery Service (EDS)”

แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO HOST & EBSCO Discovery Service(EDS)” https://forms.gle/cD5TBd25KjpmFdF38

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ ที่: https://forms.gle/HfJfoNAkw3Upd1rT9