การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2562)

Title              :  การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม The Community Health Nursing Competencies Indicators Development among Nursing Students in Faculty of Nursing, Siam University

Researcher       : Sanikan Seemanee, Lecturer (Ph.D), Chanida Mattavangkul, Lecturer (Ph.D), Penrung Nualcham, Lecturer, 

Department     :  Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok, Thailand

E-mail                : Corresponding author: san_seemanee@siam.edu


Bibliography    : ศนิกานต์ ศรีมณี, ชนิดา มัททวางกูร และ เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 20(39), 20-35.วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 ก.ค.-ธ.ค. 2562 Journal of Nursing, Siam University Vol. 20 No. 39 Jul-Dec 2019


วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 ก.ค.-ธ.ค.2562

Journal of Nursing, Siam University Vol. 20 No. 39 Jul-Dec 2019

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ฉบับนี้มีบทความวิจัย และวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย  โดยเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่เป็น 10 เรื่อง ในฉบับนี้มีบทความเกี่ยวข้องกับอัตรากำลังพยาบาล การพยาบาลเพื่อการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงแก่ผู้มีความเสี่ยงหรือเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชนซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อาทิ อัตรากำลังพยาบาลกับผลลัพธ์ด้านการติดเชื้อในโรงพยาบาล   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระสงฆ์และพฤติกรรมการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูง  และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลในทศวรรษที่เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว เช่น การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้แบบนำตนเอง สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ และความคาดหวังของนักศึกษาต่อรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศไทยและ STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย  ภาวะผิดปกติที่พบบ่อยในระหว่างการคลอด: การนำไปใช้ในการสอนนักศึกษาพยาบาล  เป็นต้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

เว็บไซต์:  https://nursing.siam.edu/

โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982

E-mail: jsiamns@siam.edu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2562)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *