ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระสงฆ์และพฤติกรรมการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (2561)

Researcher       : ศนิกานต์ ศรีมณี Sanikan Seemanee, Lecturer, ชนิดา มัททวางกูร Chanida Mattavagkul, Lecturer, พรพิมล ภูมิฤทธิกุล Pornpimon Poomrittikul, Lecturer, ระชี ดิษฐจร Rachee Ditajorn, Lecturer, พรรณี ตรังคสันต์ Pannee Trangkasant, Lecturer
Department     :  Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok, Thailand

E-mail                :  Corresponding author: s.seemanee@gmail.com


Bibliography    :  ศนิกานต์ ศรีมณี, ชนิดา มัททวางกูร, พรพิมล ภูมิฤทธิกุล, ระชี ดิษฐจร และ พรรณี ตรังคสันต์. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระสงฆ์และพฤติกรรมการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 19(37), 22-38.


วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 37 ก.ค.-ธ.ค. 2561 Journal of Nursing, Siam University Vol. 19 No. 37 Jul-Dec 2018

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 37 ก.ค.-ธ.ค.2561

Journal of Nursing, Siam University Vol. 19 No. 37 Jul-Dec 2018

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ฉบับนี้มีบทความวิจัย และวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย  โดยเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่เป็น 10 เรื่อง ในฉบับนี้มีบทความเกี่ยวข้องกับอัตรากำลังพยาบาล การพยาบาลเพื่อการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงแก่ผู้มีความเสี่ยงหรือเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชนซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อาทิ อัตรากำลังพยาบาลกับผลลัพธ์ด้านการติดเชื้อในโรงพยาบาล   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระสงฆ์และพฤติกรรมการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูง  และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลในทศวรรษที่เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว เช่น การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้แบบนำตนเอง สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ และความคาดหวังของนักศึกษาต่อรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศไทยและ STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย  ภาวะผิดปกติที่พบบ่อยในระหว่างการคลอด: การนำไปใช้ในการสอนนักศึกษาพยาบาล  เป็นต้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

เว็บไซต์:  https://nursing.siam.edu/

โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982

E-mail: jsiamns@siam.edu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระสงฆ์และพฤติกรรมการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (2561)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *