วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 35 ก.ค.-ธ.ค. 2560

สารบัญ

Research article

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาหลายขนานของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง Factors Related to Polypharmacy Medication Adherence among Older Persons with Chronic Illness

ศศิธร รุ่งสว่าง, พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

6-23


นพรัตน์ เรืองศรี, นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, เพ็ญจันท์ ส.โมนัยพงศ์, รองศาสตราจารย์

95-105


Aacademic article
ตรีชฎา ปุ่นสำเริง, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, สุพรรณี กัณหดิลก, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

81-94


อัศนี วันชัย, อาจารย์

106-117


วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 35 ก.ค.-ธ.ค.2560
Journal of Nursing, Siam University Vol.19 No. 35 Jul-Dec 2017

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 35 ก.ค.-ธ.ค.2560
Journal of Nursing, Siam University Vol.19 No. 35 Jul-Dec 2017

ฉบับนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพการพยาบาลทั้งผู้ปฎิบัติการ ผู้ผลิตนักศึกษาพยาบาล นอกจากยังมีบทความวิจัยในการดูแล ให้การพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งกำลังเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้ลูกหลาน และทีมสุขภาพได้ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

Journal of Nursing, Siam University
Editorial Faculty of Nursing, Siam University 38 Petchkasem Road, Bang-Wa Phasi-Charoen District, Bangkok. 10160
Tel. 02 – 8678000 ext. 5216
E-mail: jsiamns@siam.edu

Publish Date

1997

Page Count

2100

ISBN

32546987123

Author

Nursing

Publisher

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Series

Series 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 35 ก.ค.-ธ.ค. 2560”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

ฉบับนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพการพยาบาลทั้งผู้ปฎิบัติการ ผู้ผลิตนักศึกษาพยาบาล นอกจากยังมีบทความวิจัยในการดูแล ให้การพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งกำลังเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้ลูกหลาน และทีมสุขภาพได้ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

Published: 2018-08-15

You may also like…