ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอริส เวสท์เกต คอนโดมิเนียม นนทบุรี (2563)

Title              :  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอริส เวสท์เกต คอนโดมิเนียม นนทบุรี (Factors Affecting Condominium Buying Decisions of IRIS Westgate, Nontaburi)

Researcher       :  ดร.จิตระวี ทองเถา, ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ และ ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

Dr.Jitravee Thongtao, Dr.Nantaporn Damrongpong & Dr.Rungroje Songsraboon
Department     :  MBA, Siam University, Bangkok, Thailand

E-mail                :   jitravee.tho@siam.edu

บทคัดย่อ             :  วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอริส เวสท์เกต คอนโดมิเนียม นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอยางส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยมีอายุ ระหว่าง 36 – 46 ปี ซึ่งส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 40,000 บาท และส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ การพิจารณาการตัดสินใจซื้อไอริส เวสท์เกต คอนโดมิเนียม นนทบุรี ส่วนใหญ่พิจารณาจากราคาและเงื่อนไขการผ่อนชำระ วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจ คือ มีครอบครัวแล้วและต้องการมีที่พักอาศัยเป็นสัดส่วน ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า การตัดสินใจระดับสูงที่สุด คือ ด้านราคา การทดสอบสมมติฐาน พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจซื้อไอริ ส เวสท์เกต คอนโดมิเนียม นนทบุรี

คำสำคัญ             :  ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ไอริส เวสท์เกต คอนโดมิเนียม

Abstract            :  The purpose of this study to demographic and marketing mix factors affecting condominium buying decisions of IRIS Westgate, Nontaburi. The results of the study showed that most consumers are male, aged between 36 – 46 years, married, 3 members of family, work in private companies, earned between 20,001 – 40,000 baht per month, and hold bachelor’s degree. In addition, condominium buying decision of condominium buying decisions of IRIS Westgate, Nontaburi considered from price and terms and conditions. The main objective in buying decision was that they had a family and wanted to have their own residence. Most of them received information through television. In addition, the researcher found that the highest decision making was price. Hypothesis testing revealed that demographic and marketing mix factors were related to decision making condominium in IRIS Westgate, Nontaburi.

Keywords         :  Marketing Mix, Buying decisions, IRIS Westgate condominium.


Proceeding       :  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Academic Conference Innovation and Management for Sustainability 9-10 July 2020 Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok                             

Link to Proceeding SECTION 1 : Link Download (compressed 8 MB)   |   Link Download  (39.9 MB )


Bibliography    :  จิตระวี ทองเถา, นันทพร ดำรงพงศ์ และรุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอริส เวสท์เกต คอนโดมิเนียม นนทบุรี (Factors Affecting Condominium Buying Decisions of IRIS Westgate, Nontaburi). ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Academic Conference Innovation and Management for Sustainability 9-10 July 2020 (หน้า 480-490). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

สำนักงานบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 02-4570068  ต่อ 5336
E-mail : mba1@siam.edu