วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559 วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19  ชั้น 9 เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  ...
สำนักงานบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ : 02-4570068  ต่อ 5336 E-mail : mba1@siam.edu
วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559 วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19  ชั้น 9 เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  ...
วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559 วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19  ชั้น 9 เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  ...
ที่ปรึกษา:  ดร.พรชัย มงคลวนิช บรรณาธิการ:   รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) ผู้ช่วยบรรณาธิการ:   อาจารย์ประกิจ อาษา (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) กองบรรณาธิการ: รศ.สุธี พลพงษ์ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) ผศ.ดร.ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (คณะมนุษย์ศาสตร์ ...
วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559 วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19  ชั้น 9 เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  ...
วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559 วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19  ชั้น 9 เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  ...
วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559 วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19  ชั้น 9 เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  ...
ที่ปรึกษา:  ดร.พรชัย มงคลวนิช บรรณาธิการ:   รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) ผู้ช่วยบรรณาธิการ:   อาจารย์ประกิจ อาษา (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) กองบรรณาธิการ: รศ.สุธี พลพงษ์ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) ผศ.ดร.ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (คณะมนุษย์ศาสตร์ ...
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 ม.ค.-มิ.ย. 2562 Journal of Nursing, Siam University Vol. 20 No. 38 Jan-Jun 2019 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 3 ...
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 ม.ค.-มิ.ย. 2562 Journal of Nursing, Siam University Vol. 20 No. 38 Jan-Jun 2019 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 3 ...
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 ก.ค.-ธ.ค.2562 Journal of Nursing, Siam University Vol. 20 No. 39 Jul-Dec 2019 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ฉบับนี้มีบทความวิจัย และวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย  โดยเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่เป็น 10 เรื่อง ...

วารสารล่าสุด

Journal New Arrivals

Proceeding National and International Academic Conference Innovation and Management for Sustainability-2020

National and International Academic Conference Innovation and Management for Sustainability 2020

SECTION 1 : Link Download (compressed 8 MB)   |   Link Download  (39.9 MB )

COVER :  Download PDF  |  Download JPEG

POSTER : Download JPEG

URL : https://mba.siam.edu/conference/  |  https://mba.siam.edu/preceeding12/

Sub-themes:

  • Innovation and Sustainability in Education
  • Social Innovation and Entrepreneurship for Sustainability
  • Policy and Public Management for Sustainability
  • Technology and Digital Transformation for Sustainability
  • Innovation and Sustainability in Health
  • Sustainable Wellness and Well-Being Tourism

Quick View

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ปี 2563

Title: วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ปี 2563 Siam Communication Review Vol.19 No.1 2020

ISSN: 1513-2226


[dflip id="7755"][/dflip]

บทบรรณาธิการ

ศิริชัย ศิริกายะ 1-7

pdf (ภาษาไทย)


Research Articles

The Comparative Study of Make-up Communication in Variety Ceremonial Events

กฤษณ์ คำนนท์, รัฐพล ไชยรัตน์, ศิริชัย ศิริกายะ 8-21

pdf (ภาษาไทย)


The Communication in Television Docudrama : Tai Roy Greed (The Story of Borderline Personality Disorder)

มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ, สมคเน วรวิวัฒน์, ประยุกต์ ศรีทองกูล 68-84

The Creation of a Creative Dance of Dresses among Tai Khamti Women

ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล 85-94

Communication for Customer Relations Management Case Study of Samutsakhon Football Club

นเรศ บัวลวย, ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์, ศิริลักษณ์ กมลรัตน์, สุธิชา ภิรมย์นุ่ม 95-104

The Exposure Behavior and Satisfaction on Food Delivery Applications Among Bangkok Metropolis Residents

ฐานทัศน์ ชมภูพล, เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์, ปวรรศ จันทร์เพ็ญ 105-116

Users’ Behaviors and Acceptance of Electronic Payment Services in the Form of a QR Code

รัชนี พรหมพันธุ์ใจ, ยศระวี วายทองคำ, ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 130-143

Principles of News Analysis and News Sharing Criteria on Social Media of Bangkok People

ประกิจ อาษา, สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 144-159

Problems Infringement of Copyright in Communication Arts Works

สมหมาย จันทร์เรือง, วิชุดา ธนาพุฒิภรณ์, สราญรัตน์ ลีลาศิริวนิชย์ 195-204

Conversational Commerce: New Trend of E-Commerce

ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 205-209

View All Issues 


Quick View

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ปี 2562

Title: วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ปี 2562 Siam Communication Review Vol.18 No.2 2019

ISSN: 1513-2226


[dflip id="7759"][/dflip]

Articles

บทบรรณาธิการ

ศิริชัย ศิริกายะ 1-7

pdf


Communication and Fuzzy logic

ศิริชัย ศิริกายะ 8-12

pdf


Lakhon Chatri of Phetchaburi Province: The Performance Style Changed in the Changing World

จุฑารัตน์ การะเกตุ 13-26

pdf


The creative process of “Milk Ocean Churn” Contemporary Dance.

วณิชชา ภราดรสุธรรม 27-37

pdf


The Photographing of Rally Car Racing Case Study: 31st King’s Cup Trophy International Rally

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 38-47

pdf


New Aesthetics In the Virtual Reality World

กิตติธัช ศรีฟ้า 48-56

pdf


Stop Motion in Popular Culture: a Case Study in Series Production of ‘Rilakkuma and Kaoru’

ศักรา ไพบูลย์ 57-68

pdf


Research Articles

The Dynamics and Preservation of the Legend of Mae NakPhrakhanong in Current Entertainment Media

สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 69-96

pdf


Healthy Looking Graphic Design by Gemstone Therapy Theory

นรินทร์ ปลื้มปรีดาพร, อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 97-108

pdf


Media exposure towards the perception of Srithanya hospital’s image

พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล, ธีรวันท์ โอภาสบุตร 109-123

pdf


Opinions and needs of viewers digital TV via applications.

มาโนช รักไทยเจริญชีพ 124-136

pdf


Motivations of E-Sport Spectators that Lead to Game Addiction

เจตน์จันทร์ เกิดสุข, ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 137-152

pdf


The Awareness of True You Application, Applying and the Satisfaction Impacted to the Brand Loyalty

ฐิตินันท์ พันธุ์วงศ์ราษฎร์, กาญจนา มีศิลปวิกกัย 153-161

pdf


The behavior of Facebook’s content sharing of youths in Thonburi district.

สมเกียรติ ศรีเพ็ชร, ศิริชัย ศิริกายะ 162-175

pdf


Marketing Mix and Decision Making of Users in Bangkok to Order Food Influencing Satisfaction in Lineman Application

เพ็ญวิภา เพชร์จั่น, กาญจนา มีศิลปวิกกัย 183-190

pdf


The Study of Factors Influencing Animation to Relieve Anxiety of Pediatric Inpatients with Cancer

วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์, ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ 191-205

pdf


Transference of Korean culture through Korean television series

ณัฐวุฒิ มีสกุล 206-218

pdfQuick View

รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบรรเทาปวดของชุมชนกึ่งเมือง: กรณีศึกษาการนวดประคบด้วยใบพลับพลึง (2562)

Title              :  รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบรรเทาปวดของชุมชนกึ่งเมือง: กรณีศึกษาการนวดประคบด้วยใบพลับพลึง A Model of Local Wisdom for Pain Relief of the Semi-Urban Community: Case Study of Compression Massage with Leaves of Crinum asiaticum Linn.

Researcher       Wipanun Muangsakul, Suleemas Angsukiattitavorn, Lecturer, Preeyatida Chonlasuksanee, Lecturer

Department     :  Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok, Thailand

E-mail                :  Corresponding author: wipanun.mua@siam.edu


Bibliography    :  วิภานันท์ ม่วงสกุล, สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร, ปรียธิดา ชลศึกเสนีย์   และ บัวทิพย์ เพ็งศรี. (2562). รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบรรเทาปวดของชุมชนกึ่งเมือง: กรณีศึกษาการนวดประคบด้วยใบพลับพลึง. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 20(38), 37-52.


 

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 ม.ค.-มิ.ย. 2562

Journal of Nursing, Siam University Vol. 20 No. 38 Jan-Jun 2019


Quick View

สรุปจำนวน วารสารสิ่งตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

2555/2012 (8) 2556/2013 (16) 2557/2014 (32) 2558/2015 (27) 2559/2016 (41) 2560/2017 (49) 2561/2018 (60) 2562/2019 (30) Bongkosh Rittichainuwat (8) Natcha Deachatengprateep (20) Pheerawat Plangoen (10) Posts by Phannee Jew (263) Rungroje Songsraboon (13) Scopus (13) Sirichai Sirikaya (6) Sommai Chanruang (9) Thanompong Sathienluckana (6) wanvisa kerdmongkolchok (6) คณะนิเทศศาสตร์ (23) คณะบริหารธุรกิจ (41) คณะพยาบาลศาสตร์ (16) คณะวิทยาศาสตร์ (16) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (27) คณะศิลปศาสตร์ (19) คณะเภสัชศาสตร์ (15) ชนิดา มัททวางกูร (7) ชนิตา รักษ์พลเมือง (21) บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม (8) พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก (6) พีรวัฒน์ ปลาเงิน (10) รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (14) วราภรณ์ คำรศ (6) วารสารกระแสวัฒนธรรม (20) วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ (23) วารสารพยาบาลศาสตร์ (7) ศิริชัย  ศิริกายะ (6) สมพร ปานยินดี (6) สมหมาย จันทร์เรือง (9) สยามวิชาการ (28) สาขาวิชาการบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (8) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (8) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (10) อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (12) อาจารย์ประจำหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (9) เทคโนโลยีการอาหาร (16)

FOR BETTER FUTURE

Brochure-For a Better Future WisdomX Freedom

Warissara Bauthong-MBA2018-Thesis

อันดับ มหาวิทยาลัยสยาม ล่าสุด

สมัครสมาชิกพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศ

Brochure-For a Better Future WisdomX Freedom

เชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัย ม.สยาม

เกี่ยวกับนักพัฒนาระบบ

ความเป็นมา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

  • 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
    โทร:  0-2457-0068  ต่อ 5334
  • e-mail: manonat@siam.edu

สมาชิก Login

อีเมล์เพื่อติดต่อ รับข่าวสาร

Subscribe

X