ผลของการใช้สื่อสุขภาพรูปแบบแอปพลิเคชันไลน์ ต่อความรู้และความเข้าใจโรคเบาหวานของบุคลากรในสถานศึกษา (2561)

 

Title              : ผลของการใช้สื่อสุขภาพรูปแบบแอปพลิเคชันไลน์ ต่อความรู้และความเข้าใจโรคเบาหวานของบุคลากรในสถานศึกษา : Effect of Using LINE Applications Health Media to Diabetic Knowledge and Understanding of Schools’ staff
Researcher       สุจิตราภรณ์ ทับครอง, เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม, นิตยา วิโรจนะ, พาจนา ดวงจันทร์ 

Department     :  Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok, Thailand

E-mail                : sujitraporn2001@yahoo.com


Bibliography    :  สุจิตราภรณ์ ทับครอง, เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม, นิตยา วิโรจนะ และ พาจนา ดวงจันทร์. (2561). ผลของการใช้สื่อสุขภาพรูปแบบแอปพลิเคชันไลน์ ต่อความรู้และความเข้าใจโรคเบาหวานของบุคลากรในสถานศึกษา.  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 19(36), 78-87.

Journal of Nursing, Siam University
Editorial Faculty of Nursing, Siam University 38 Petchkasem Road, Bang-Wa Phasi-Charoen District, Bangkok. 10160
Tel. 02 – 8678000 ext. 5216
E-mail: jsiamns@siam.edu

วารสารพยาบาลศาสตร์-Journal of Nursing, Siam University-January-June 2018 Vol 19 No 36