ปัจจัยนำการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และผลการดำเนินงานองค์การ

1สมพร ปานยินดี. (2558). ปัจจัยนำการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และผลการดำเนินงานองค์การ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 9(2), 47-58.   ปัจจัยนำการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และผลการดำเนินงานองค์การ: Antecedents to Entrepreneurial Orientation and Impact on Firm Performance

สมพร ปานยินดี


ผลงานวิชาการ ดร.สมพร ปานยินดี – Somporn Panyindee

ปัจจัยนำการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และผลการดำเนินงานองค์การ: Antecedents to Entrepreneurial Orientation and Impact on Firm Performance


Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยนำการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ และความ สามารถในการเผชิญอุปสรรคที่ส่งผลต่อผลดำเนินงานองค์การ และศึกษาปัจจัยการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อผลดำเนินงานองค์การ และศึกษาผลกระทบความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ กับผลดำเนินงานองค์การ โดยใช้การทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ และความ สามารถในการเผชิญอุปสรรค เป็นปัจจัยนำการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และมีผลทางตรงทิศทางบวกต่อผลดำเนินงานองค์การและปัจจัยการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมีผลทางตรงทิศทางบวกต่อผลดำเนินงานองค์การ และผลกระทบความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการกับผลดำเนินงานองค์การ ผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักวิชาการและผู้ประกอบการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งผู้บริหารและพนักงานให้มีความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และมีคุณลักษณะของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การต่อไป

The objectives of this study are to study antecedents to entrepreneurial orientation, emotional intelligence, adversity quotient, and entrepreneurial orientation affecting firm performance; and to study the impacts of business environment uncertainty on the relationship between entrepreneurial orientation and firm performance. Data were collected through literature review. The finding revealed that emotional intelligence and adversity quotient were antecedents and positively affected firm performance. Entrepreneurial orientation directly affected on firm performance. Business environment uncertainty strongly affected the relationship between entrepreneurial orientation and firm performance. The findings of this study are benefits for academics and entrepreneurs as basic knowledge to develop emotional intelligence, adversity quotient and entrepreneur orientation of all personnel in an organization to be more competitive and effective in the firm performance.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปัจจัยนำการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และผลการดำเนินงานองค์การ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่ออังกฤษ Faculty of Communication Arts Siam University
ที่อยู่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
วารสาร นิเทศสยามปริทัศน์
สีประจำคณะ สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม