สยามวิชาการ ปีที่16 ฉบับที่26 ปี 2558

1เบญจวรรณ บวรกุลภา. (2558). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อยอดขายของผู้ประกอบการและ การจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ดาว พื้นที่จังหวัดนครปฐม. สยามวิชาการ, 16(1), 1-16.    กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อยอดขายของผู้ประกอบการและการจัดการผลิตภัณฑ์

ชุมชน 5 ดาว พื้นที่จังหวัดนครปฐม

เบญจวรรณ บวรกุลภา


2สมยศ ชี้แจง. (2558). การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  สยามวิชาการ, 16(1), 17-30.    การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

สมยศ ชี้แจง


3จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ. (2558). พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ.  สยามวิชาการ, 16(1), 31-48.    พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ

จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ


4ยุพยงค์ ดำเวียงคำ และ ธเนศ วัฒนกูล. (2558). การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี. สยามวิชาการ, 16(1), 49-60.    การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี

ยุพยงค์ ดำเวียงคำ และ ธเนศ วัฒนกูล


5กริช แรงสูงเนิน และ อาภรพรรณ ลานอุ่น. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย. สยามวิชาการ, 16(1), 61-73.    ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อ เพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย

กริช แรงสูงเนิน และ อาภรพรรณ ลานอุ่น


6อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ และ ปรัชญา ปิ่นมณี. (2558). การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับราคาทองคำ. สยามวิชาการ, 16(1), 74-88.    การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับราคาทองคำ

อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ และ ปรัชญา ปิ่นมณี


7ดรุณี วรสิทธิ์. (2558). ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหรา ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 16(1), 89-103.    ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหรา
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ดรุณี วรสิทธิ์


8อนุชิต แสงอ่อน. (2558). กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มไวน์ในร้านไวน์บาร์ แอนด์ เรสเตอร์รองท์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 16(1), 104-116.    กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มไวน์ในร้านไวน์บาร์ แอนด์ เรสเตอร์รองท์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

อนุชิต แสงอ่อน


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 26 ก.ค.-ต.ค. 2558 Siam Academic Review Vol. 16 No.1 Issue 26 Jul-Oct 2015

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่16 ฉบับที่26 2558

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่16 ฉบับที่26 ปี 2558”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)

เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

สยามวิชาการ ปีที่18 ฉบับที่30 2560

You may also like…