18 September 2019

วันสำคัญประจำปี

สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย และของต่างประเทศ-Important day of thailand and abroad

โรคกระดูกพรุน ดูแลป้องกันได้แต่เนิ่นๆ

โรคกระดูกพรุน ดูแลป้องกันได้แต่เนิ่นๆ
ปัจจุบันโรคกระดูกพรุนนับเป็นโรคกระดูกเมตาบอลิก (Metabolic bone disease) ที่พบบ่อยที่สุด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และพบว่าในปีหนึ่ง ๆ มีผู้สู...
Read more

วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม

วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม
วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม(Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาต...
Read more

วันประชาธิปไตยไทย 14 ตุลาคม

วันประชาธิปไตยไทย 14 ตุลาคม
ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่, การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น.703) วันที่ 14 ตุลาคม 2516 เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่ง...
Read more

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
 ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องในโ...
Read more

วันสุขภาพจิตโลก

วันสุขภาพจิตโลก
วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม  เกิดขึ้นเพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มีความสำคัญ โดยริเริ่มจาก สหพันธ์สุขภาพจิต...
Read more

วันที่อยู่อาศัยโลก

วันที่อยู่อาศัยโลก
วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชากรมนุษย์ ตามแผน 40/202 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1985 เพื่อรณรงค์ใ...
Read more

วันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคม

วันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคม
ก่อนที่จะมี วันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคม มนุษย์ในอดีต ได้ใช้วิธีการติดต่อส่งสารกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ตีเกาะ เคาะไม้ จุดไฟ หรือส่งสัญญานควันไฟ การพัฒนาการติดต่อสื่อสารก้าวหน้าข...
Read more

วันมะเร็งเต้านมโลก 7 ตุลาคม

วันมะเร็งเต้านมโลก 7 ตุลาคม
วันมะเร็งเต้านมโลก World Breast Cancer Day ตรงกับวันที่ 7 เดือนตุลาคม ของทุกปี จากสถิติทั้งในไทยและทั่วโลก มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ของโรคมะเร็งที่เกิดกับผู้ห...
Read more

รางวัลโนเบล 2 ผู้ค้นพบโปรตีนวายร้าย “เบรก” ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็ง

รางวัลโนเบล 2 ผู้ค้นพบโปรตีนวายร้าย “เบรก” ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็ง
ศ. เจมส์ พี. แอลลิสัน จากมหาวิทยาลัยเทกซัสของสหรัฐฯ และ ศ. ทาซุกุ ฮอนโจ จากมหาวิทยาลัยเกียวโตของญี่ปุ่น คือสองนักวิจัยด้านวิทยาภูมิคุ้มกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทย...
Read more

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา กระทั่งเป็น “ธงไตรรงค์” ส...
Read more