19 June 2019

วันสำคัญประจำปี

สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย และของต่างประเทศ-Important day of thailand and abroad

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
 ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องในโ...
Read more

วันสุขภาพจิตโลก

วันสุขภาพจิตโลก
วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม  เกิดขึ้นเพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มีความสำคัญ โดยริเริ่มจาก สหพันธ์สุขภาพจิต...
Read more

วันที่อยู่อาศัยโลก

วันที่อยู่อาศัยโลก
วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชากรมนุษย์ ตามแผน 40/202 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1985 เพื่อรณรงค์ใ...
Read more

วันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคม

วันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคม
ก่อนที่จะมี วันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคม มนุษย์ในอดีต ได้ใช้วิธีการติดต่อส่งสารกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ตีเกาะ เคาะไม้ จุดไฟ หรือส่งสัญญานควันไฟ การพัฒนาการติดต่อสื่อสารก้าวหน้าข...
Read more

วันมะเร็งเต้านมโลก 7 ตุลาคม

วันมะเร็งเต้านมโลก 7 ตุลาคม
วันมะเร็งเต้านมโลก World Breast Cancer Day ตรงกับวันที่ 7 เดือนตุลาคม ของทุกปี จากสถิติทั้งในไทยและทั่วโลก มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ของโรคมะเร็งที่เกิดกับผู้ห...
Read more

วันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

วันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม
นวัตกรรม หมายความว่า สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และหมายความรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ ความรู้คว...
Read more

รางวัลโนเบล 2 ผู้ค้นพบโปรตีนวายร้าย “เบรก” ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็ง

รางวัลโนเบล 2 ผู้ค้นพบโปรตีนวายร้าย “เบรก” ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็ง
ศ. เจมส์ พี. แอลลิสัน จากมหาวิทยาลัยเทกซัสของสหรัฐฯ และ ศ. ทาซุกุ ฮอนโจ จากมหาวิทยาลัยเกียวโตของญี่ปุ่น คือสองนักวิจัยด้านวิทยาภูมิคุ้มกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทย...
Read more

วันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม

วันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม
วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons) 1 ตุลาคม ของทุกปี ปัจจุบันนี้ “มนุษย์” มีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน...
Read more

วันหัวใจโลก 29 กันยายน

วันหัวใจโลก 29 กันยายน
โรคหัวใจ เป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นอันดับต้น ๆ ถือเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวมากอีกโรคหนึ่ง ถึงขนาดที่สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ต้องกำหนดให้มี วันหัวใจ...
Read more

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา กระทั่งเป็น “ธงไตรรงค์” ส...
Read more