วันส้วมโลก

องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก”  และมีการมอบรางวัลให้กับสุดยอดส้วมแห่งปี โดยในปีนี้รางวัลตกเป็นของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ร.อ.ปกป้อง สุวรรณโมฬี เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2561 (World Toilet Day 2018) ภายใต้หัวข้อ “ส้วมครบวงจร…เสียงสะท้อนจากธรรมชาติ” (When Nature Calls) พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดส้วมแห่งปี 2560” รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานีขนส่งทางอากาศ โดยมี นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งการสรรหา สุดยอดส้วมแห่งปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณเจ้าของส้วมสาธารณะที่ได้พัฒนาส้วมสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (ภูเก็ต เจอร์นอล, 2561)

ท่าอากาศยานกรุงเทพ-รางวัลส้วโลก

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวรณรงค์ “วันส้วมโลก” ว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปี เป็น “วันส้วมโลก” เพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสุขาภิบาล ซึ่งปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ร่วมรณรงค์ในหัวข้อหลักว่า “ส้วมครบวงจร … เสียงสะท้อนจากธรรมชาติ” (When Nature calls) เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้ส้วม และจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ตั้งแต่แหล่งกำเนิด ตลอดจนนำสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหาร หนอนพยาธิ และปัญหาทุพโภชนาการ รวมทั้งดูแลส้วมของตนเองและส้วมสาธารณะให้สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) และมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เพื่อสุขอนามัยที่ดี และป้องกันไม่ให้ส้วมเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค (ฐานเศรษฐกิจ, 2561)

 


ฐานเศรษฐกิจ. (20 พฤศจิกายน 2561). สธ. รณรงค์ “วันส้วมโลก” จัดการสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. เข้าถึงได้จาก http://www.thansettakij.com/content/350121

ภูเก็ต เจอร์นอล. (19 พฤศจิการยน 2018). ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2561. เข้าถึงได้จาก ภูเก็ต เจอร์นอล: https://phuketjournal.com/ส้วมโลก.html

ภาพข่าวจากแฟนเพจ: Phuket International Airport 

 

วันส้วมโลก