วันที่อยู่อาศัยโลก

วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชากรมนุษย์ ตามแผน 40/202 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1985 เพื่อรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และร่วมกันแก้ปัญหาให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัย ในอนาคต เป็นการปฏิบัติกันทั่วโลก จนกระทั่งในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2529)องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day)

วันที่อยู่อาศัยโลกปีนี้ องค์การสหประชาชาติกำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์เรื่อง “การจัดการขยะโดยเทศบาล” (Municipal Solid Waste Management) ซึ่งการขจัดขยะเป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นที่ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการจัดการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จะต้องมีบทบาทในเรื่องนี้มากขึ้น

สถานะการณ์ที่อยู่อาศัยของประชากรในประเทศไทย

รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาติ เป้าหมายที่ 11 เรื่อง “การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความสามารถในการปรับตัว มีภูมิต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะอย่างครอบคลุมและยั่งยืน” และวาระใหม่ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (New Urban Agenda) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for all) ตั้งเป้าให้คนไทยมีบ้านอยู่อาศัยอย่างถ้วนทั่ว มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย รวมถึงการมีชุมชนเข้มแข็ง มีสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้บ้านเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านต่าง ๆ (Housing at a center)

วันที่อยู่อาศัยโลก
ภาพ: พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน “สร้างไทยไปด้วยกัน : สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง” Housing For All: World Habitat Day Thailand 2018 (10 ต.ค. 61)

รัฐบาลได้จัดงาน “สร้างไทยไปด้วยกัน : สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง”  เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก โดยจัดเวทีเสวนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

วาระการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (New Urban Agenda) เป็นเอกสารซึ่งประเทศสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศรับรองร่วมกันในการประชุมสหประชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (Habitat 3) ณ เมืองกีโต สาธารณรัฐเอกวาดอร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2559 เพื่อเป็นวิสัยทัศน์ของประชาคมโลกในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในทุกมิติ โดยเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) และความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ภาพและแหล่งที่มา: https://www.thaipost.net/main/detail/19581

วันที่อยู่อาศัยโลก สิทธิพื้นฐานที่กลายเป็นสินค้า

วันที่อยู่อาศัยโลก-