18 September 2019

วันสำคัญประจำปี

สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย และของต่างประเทศ-Important day of thailand and abroad

วันมหิดล 24 กันยายน

วันมหิดล 24 กันยายน
๒๔ กันยายน วันมหิดล เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒  ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พ...
Read more

วันสันติภาพสากล 21 กันยายน

วันสันติภาพสากล 21 กันยายน
วันสันติภาพสากล (International Day of Peace หรือ World Peace Day) ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่ออุทิศแก่สันติภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราศจากสงคราม ความหม...
Read more

วันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน

วันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน
วันประมงแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำอาชีพประมง และเป็นที่ระลึก สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทย วันประมงแห่งชาติ มีท...
Read more

วันอัลไซเมอร์โลก 21 กันยายน

วันอัลไซเมอร์โลก 21 กันยายน
องค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ (Alzheimer’s Disease International : ADI) ประกาศให้ วันที่ 21 กันยายน เป็น “วันอัลไซเมอร์โลก” ตามชื่อผู้ค้นพบโรคอัลไซเมอร...
Read more

วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน

วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต(คสช.) ได้กำหนดคำขวัญในวันเยาวชนแห่งชาติ ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation...
Read more

วันรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน

วันรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช  รัชกาลที่ 5 คือ วันที่ 20 กันยายน ขอ...
Read more

19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย

19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
พิพิธภัณฑสถาน ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ว่า สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรม หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อ...
Read more

วันการศึกษานอกระบบ 8 กันยายน

วันการศึกษานอกระบบ 8 กันยายน
การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) คือ การศึกษาที่จัดให้กับประชาชน ทุกเพศทุกวัย ไม่จำกัดพื้นฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนไ...
Read more

วันสุนัขโลก วันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day)

วันสุนัขโลก วันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day)
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวันสำคัญที่เกี่ยวกับสุนัขก็คือ วันสุนัขโลก หรือวันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day) ตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี ผู้คนต่างแชร์ภาพสุนัขของตน แต่...
Read more

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ.2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนต...
Read more