19 June 2019

สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน

วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน
วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน  เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อการศึกษาของไ...
Read more

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นอีกโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาของสาธารณสุขไทย ทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวานและร่วมกันกำหนดให้มี วันเบาหวานโลก World Diabetes Day ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนข...
Read more

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพ...
Read more

Stan Lee บิดาแห่งซุปเปอร์ฮีโร่ เสียชีวิตในวัย 95

Stan Lee บิดาแห่งซุปเปอร์ฮีโร่ เสียชีวิตในวัย 95
เว็บไซต์คนบันเทิงที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ของโลก TMZ หรือ Thirty Mile Zone (จากผลการสำรวจของ Nielsen//NetRatings ) ได้รายงานข่าวการจากไปของ สแตนลี มาร์ติน ลีเบอร์ นั...
Read more

ยอดขายวันคนโสด 11:11 ประจำปี 2018

ยอดขายวันคนโสด 11:11 ประจำปี 2018
วันคนโสดเป็นเทศกาลสำหรับหนุ่มสาวคนโสดในประเทศจีนกำหนดขึ้นมา แต่ถูกนักการตลาดจับเอาวันนี้วันเดียวนำไปทำเป็นเทศกาลสำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์  ที่มีการลดราคาสินค้าในเว็บไ...
Read more

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม
ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกา...
Read more

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา
วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วันที่สิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์ หลังจากที่ต้องอยู่ที่วัดแห่งเดียวตลอดเป็นเวลา 3 เดือน นับแต่วันเข้าพรรษา คือวันแ...
Read more

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในทุกๆปี  ประชาชน ข้าราชการ จะจัดพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้า เ...
Read more

วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม

วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 21 ตุลาคม 2443(ค.ศ.1900) เป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย โดยไ...
Read more

โรคกระดูกพรุน ดูแลป้องกันได้แต่เนิ่นๆ

โรคกระดูกพรุน ดูแลป้องกันได้แต่เนิ่นๆ
ปัจจุบันโรคกระดูกพรุนนับเป็นโรคกระดูกเมตาบอลิก (Metabolic bone disease) ที่พบบ่อยที่สุด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และพบว่าในปีหนึ่ง ๆ มีผู้สู...
Read more