18 September 2019

ห้องสมุด สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

วันคนพิการสากล

วันคนพิการสากล
3 ธันวาคม วันคนพิการสากล คนพิการ หมายถึง บุคคลมีความสามารถถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางกา...
Read more

วันดำรงราชานุภาพ ๑ ธันวาคม

วันดำรงราชานุภาพ ๑ ธันวาคม
๑ ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ  บุคคลไทยพระองค์แรกที่ องค์การ UNESCO ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก พ.ศ.๒๕๔๘ รัฐบาลกำหนดให้วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี เพื่...
Read more

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก
วันเอดส์โลก World AIDS Day 1 ธันวาคมของทุกปี โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคหนึ่ง ที่ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาใดๆ ที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ ปัจจุบันโรคเอดส์เป็นโรคเป็นโรคห...
Read more

วันสาธารณสุขแห่งชาติ

วันสาธารณสุขแห่งชาติ
วันสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้รวมกองบัญชาการ กองสุขศึกษา กองสาธารณสุข กองยาเสพติดให้โทษ กองโอสถศาลารั...
Read more

วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน

วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน
วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวัยสวรรคต พระพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนับอเนกอนันต์ไว้ในหลายสาขา (สำนักงานคณะกรรมการวัฒน...
Read more

วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และมักจะตรงกับเดือนพฤศจิกายน การลอยกระทงเป็นประเพณีความเชื่อของคนสมัยโบราณที่สืบทอดกันมา และกลายเป็นวัฒนธรรมที่งดงามอย่างหนึ่งขอ...
Read more

วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน

วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน
วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันกองทัพเรือ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อเหล่าทหารเรือ และกองทัพเรือที่เป็นกองกำลังหลักทำหน้าที่ดูแลและปกป้องพื้นน้ำของประเทศไทย ซึ่งพระบ...
Read more

วันส้วมโลก

วันส้วมโลก
องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก”  และมีการมอบรางวัลให้กับสุดยอดส้วมแห่งปี โดยในปีนี้รางวัลตกเป็นของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ร.อ....
Read more

วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน

วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน
วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน  เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อการศึกษาของไ...
Read more

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นอีกโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาของสาธารณสุขไทย ทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวานและร่วมกันกำหนดให้มี วันเบาหวานโลก World Diabetes Day ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนข...
Read more