22 August 2019

ห้องสมุด สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต ค้นหาอะไรมากที่สุด

คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต ค้นหาอะไรมากที่สุด
คนมากกว่าครึ่งโลกใช้งานอินเตอร์เน็ต โดย ปัจจุบัน(ปี ค.ศ.2018) มี 4.021 พันล้านคนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต จากประชากรทั้งโลก 7.593 พันล้านคน โดยมีผู้ใช้งาน Social Media มากถึง...
Read more

วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร ให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475...
Read more

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชา...
Read more

WordPress 5.0 กดอัปเดตปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยน

WordPress 5.0 กดอัปเดตปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยน
WordPress 5.0 กดอัปเดตปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยน เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเลย แต่เปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าเป็นแนวไหนระหว่าง ชอบรสนิยมเก่า(รุ่น Classic Editor) ห...
Read more

วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม

วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม
วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรำลึกถึงวีรกร...
Read more

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓โดยคุณหญิง เนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่ม หลักการและเหตุผลที่ม...
Read more

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 องค์การสหประชาชาติ กำหนด 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 ของทุกปี เป็นวั...
Read more

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทย
วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสิ่งสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศเราปฏิเสธไม่ได้ว่า การดำร...
Read more

วันคนพิการสากล

วันคนพิการสากล
3 ธันวาคม วันคนพิการสากล คนพิการ หมายถึง บุคคลมีความสามารถถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางกา...
Read more

วันดำรงราชานุภาพ ๑ ธันวาคม

วันดำรงราชานุภาพ ๑ ธันวาคม
๑ ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ  บุคคลไทยพระองค์แรกที่ องค์การ UNESCO ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก พ.ศ.๒๕๔๘ รัฐบาลกำหนดให้วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี เพื่...
Read more