13 July 2020

ห้องสมุด สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน

วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน
วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันกองทัพเรือ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อเหล่าทหารเรือ และกองทัพเรือที่เป็นกองกำลังหลักทำหน้าที่ดูแลและปกป้องพื้นน้ำของประเทศไทย ซึ่งพระบ...
Read more

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน
กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคาร 12 ...
Read more

วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน

วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน
วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน  เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อการศึกษาของไ...
Read more

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นอีกโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาของสาธารณสุขไทย ทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวานและร่วมกันกำหนดให้มี วันเบาหวานโลก World Diabetes Day ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนข...
Read more

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพ...
Read more

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม
ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกา...
Read more

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในทุกๆปี  ประชาชน ข้าราชการ จะจัดพิธีวางพวงมาลาดอ...
Read more

วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม

วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ช...
Read more

โรคกระดูกพรุน ดูแลป้องกันได้แต่เนิ่นๆ

โรคกระดูกพรุน ดูแลป้องกันได้แต่เนิ่นๆ
ปัจจุบันโรคกระดูกพรุนนับเป็นโรคกระดูกเมตาบอลิก (Metabolic bone disease) ที่พบบ่อยที่สุด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และพบว่าในปีหนึ่ง ๆ มีผู้สู...
Read more

วันมะเร็งเต้านมโลก 7 ตุลาคม

วันมะเร็งเต้านมโลก 7 ตุลาคม
วันมะเร็งเต้านมโลก World Breast Cancer Day ตรงกับวันที่ 7 เดือนตุลาคม ของทุกปี จากสถิติทั้งในไทยและทั่วโลก มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ของโรคมะเร็งที่เกิดกับผู้ห...
Read more