เปิดรับ ส่ง ตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงาน บทความวิจัย บทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ องค์การสหประชาชาติ
INNOVATION AND MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY


* รับบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

International Conference Siam University

 • Social Innovation and Entrepreneurship for Sustainability
 • Innovation and Sustainability in Education
 • Sustainable Wellness and Well-Being Tourism
 • Policy and Public Management for Sustainability
 • Technology and Digital Transformation for Sustainability
 • Innovation and Sustainability in Health

Important Dates:

 • Early Bird Registration: 1 January – 15 February 2020
 • Regular Registration : 16 February – 31 March 2020
 • Notification of Acceptance: 31 March 2020
 • Conference Date: 20 – 21 April 2020

international conference Siam University

 

Keynote speakers:

 1. Dr.Libing WANG – Chief for Educational Innovation and Skills Development UNESCO Asia-Pacific
 2. Mr. Renaud Myer – Resident Representative (Country Director), UNDP Thailand

Venue

 • The United Nations Conference Centre (UNCC) Bangkok, Thailand.


Payment can be sent to Bangkok Bank

Account Name: Siam University
Account Number: 005-812028-8


Payment can be sent to PayPal

Account Name: jomphong@siam.edu​

Register: https://mba.siam.edu/conference/


 

Conference Fees

International Paper presenter Early Bird Regular
Hosting Institutions 130 USD 200 USD
Non-Hosting Institutions 300 USD 400 USD
Nonpaper presenter and Attendees 100 USD 150 USD

 

ผู้นำเสนอบทความ  ล่วงหน้า  ปรกติ
สถาบันสมาชิก  ๓,๙๐๐ บาท ๔,๙๐๐ บาท
ไม่ใช่สถาบันสมาชิก  ๕,๙๐๐ บาท ๖,๙๐๐ บาท
ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ  ๒,๙๐๐ บาท  ๓,๙๐๐ บาท

 

International Conference Siam University. NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCEการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ องค์การสหประชาชาติ, The Graduate School of Business, Siam University. 38 Petchkasem Road, Phasi-Charoen Bangkok 10160 Thailand. Phone: +66 (0) 2457 0068 ext.5336 +668 0213 4101 Facebook: mbasiamuniversity E-mail: mba1@siam.edu

international conference