วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่10 ลำดับที่19 ปี 2552

– Nodeless Variable Adaptive Finite Element Methods for Steady-stste Heat Transfer Problems
โดย Sutthisak Phongthanapanich


– A Survey on Differential Geometry
โดย Thitiwan Srinark


– การคาดการณ์ความเสียหายของรางรถไฟภายใต้แรงกระทำซ้ำรอบจากผลการวิเคราะห์ของไฟไนต์เอลิเมนต์
โดย วันทนา เกิดนิยม และ อัศวิน ยอดรักษ์


– การศึกษาสภาวะความเค้นของชิ้นงานพลาสติกชนิด Polypropylene
โดย วิษรสรรค์ โชคชัยวิวัฒน์ และ ยุทธนา ธนูศร


– การวิเคราะห์โครงสร้างของท่อลอดสี่เหลี่ยมโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล
โดย เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี


– การบริหารความขัดแย้งภายในบริษัทโทรคมนาคมไทย : กรณี บมจ.กสท โทรคมนาคม
โดย สมโภชน์ มายะรังษี


– เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
โดย ประสพโชค โห้ทองคำ, จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และ สุดาพร อร่ามรุณ


– วงจรคูณและหารสัญญาณสี่ควอแดรนท์โหมดกระแสและการประยุกต์ใช้งาน
โดย วิลาวัลย์ นาคทรัพย์, ประจวบ ปวรางกูร และ แสงระวี บัวแก้ว


– ปฏิกิริยาการเพิ่มไฮโดรเจนแบบอสมมาตรของ William S. Knowles
โดย พรชัย เปรมไกรสร และ วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์


– กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้ประกอบการของพนักงานในองค์การซอฟต์แวร์ไทย
โดย ภัทราวุธ รุธิรวัฒน์


– แนวทางการปรับระดับทางเท้ารอบอาคารสูงที่ทรุดตัวลง เนื่องจากการทรุดตัวของพื้นดินโดยรอบอาคาร
โดย ประพัฒน์ อุทโยภาศ และ ณัฐณิพา แสงกนึก


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ลำดับที่ 19 ปี 2552 Engineering Journal of Siam University Vol.10 Issue 2 No.19 2009

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 10 ลำดับที่ 19 ปี 2552

Engineering Journal of Siam University Vol10 No19 2009

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่10 ลำดับที่19 ปี 2552”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 10 ลำดับที่ 19 ปี 2552