คณะศิลปศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม

วารสารกระแสวัฒนธรรม-มหาวิทยาลัยสยาม

กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 ก.ค.-ธ.ค. 2554

บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


บทความวิจัย
1. วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ : กรณีศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
สุนีย์ เอมดวงดี


2. จริยธรรมในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง
วิริยะ โภคาพันธ์


3. การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนและการเรียนรู้ทางสังคม
วชิรพันธ์ ชัยนนถี


4. The Patterns of Language Use in the Southernmost Provinces of Thailand
Sirikun Nookua


5. จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินผล
ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล


6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
สมบัติ เสียมทอง


7. คุณภาพชีวิตของข้าราชการกรมการปกครอง ของจังหวัดสุพรรณบุรี
จันทรัตน์ บุญหนัก


บทความวิชาการ
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับทรัพย์สินทางปัญญาและวันนักประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


2. สุนทรียรสดนตรีพื้นเมืองล้านนา
อังคณา ใจเหิม


บทสัมภาษณ์พิเศษ
สมาคมพ่อครัวไทย และ เคล็ดลับสู่การเป็นเชฟ
กุลจิรา หวังสงวนกิจ


คำศัพท์น่ารู้
เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์

Quick View
วารสารกระแสวัฒนธรรม-มหาวิทยาลัยสยาม

กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 23 ม.ค.-มิ.ย. 2555

การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ของปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง
Somphob Chatawanich


บทบรรณาธิการ
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


บทความวิจัย
1. การสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยสหศาสตร์ : กรณีศึกษาความไม่เข้าใจกันระหว่างประชาชน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


2. ความสัมพันธ์ของการได้งานทำกับผลคะแนน TOEIC และคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช, อาจารย์มัสลิน วุฒิสินธุ์


3. ปัญหาการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย -กรณีศึกษานักเรียนหลักสูตร Intensive Japanese Twinning Program Program ของมหาวิทยาลัยโตไกกับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
HIRONAKA TOMITA, FUMIYASU MAENO


4. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
ทศพร ทรัพย์สนอง


บทความวิชาการ
1. Biocapture and Displaced to the Third World : an analysis of the plight of the neo-effugio from the dystopo-fascisteria
IAIN COWIE


2. Hmong Refugees’ and the United States : “Home” Loss and Estrangement
SEAN MEADOWS


3. คุณธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ผศ.ดร.สิน งามประโคน

Quick View
วารสารกระแสวัฒนธรรม-มหาวิทยาลัยสยาม

กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 24 ก.ค.-ธ.ค. 2555

บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


บทความวิจัย
1. ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลา
เสาวภา โชติเกษมศรี


2. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี
มณีวรรณ ชาตวนิช


3. ความมุ่งมั่นของผู้นำในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นคเรศ ณ พัทลุง, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี


4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร ตามมุมมองของผู้บริหาร ในสถานประกอบการประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย์ในอำเภออัมพวา และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม
รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์, เยาวภรณ์ เลิศกุลาทามนท์, วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์


5. ชนต่างภาษาในทัศนะของชนชั้นนำสยาม : ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ชาติพันธุ์วรรณา และความหลากหลายในพหุสังคมรัตนโกสินทร์
มาโนช พรหมปัญโญ


บทความวิชาการ
1. แหล่งนันทนาการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว
คณิต เขียววิชัย

Quick View
วารสารกระแสวัฒนธรรม-มหาวิทยาลัยสยาม-ปีที่14-ฉบับที่25-มค-มิย2556

กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 ม.ค.-มิ.ย. 2556

บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


บทความวิจัย
1. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อเมืองกุ้ยหลิน
LI YIN


2. การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งามนิจ กุลกัน


3. การรับรู้เรื่องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล
ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม วิจิตรา จามจุรี


4. ภาพลักษณ์ตลาดน้ำในสายตาของเยาวชนไทย
ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช


5. การบริโภคความทันสมัยและการยืนยันเอกลักษณ์ โดยการท่องเที่ยว และการปฏิสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
Mr. Sean Meadows


6. แนวทางการประยุกต์คำสอนในเกสปุตติยสูตรแห่งพระไตรปิฎก เพื่อการสื่อสารจูงใจที่มีประสิทธิภาพ โดยการตีความย้อนกลับ
ดร.ละเอียด ศิลาน้อย

Quick View
วารสารกระแสวัฒนธรรม-มหาวิทยาลัยสยาม

กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 ม.ค.-มิ.ย. 2557

กองบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


บทความวิจัย
1. การประเมินคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมบูธีค กรณีศึกษาโรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น
นายวสันต์ กานต์วรรัตน์


2. การบริหารจัดการดนตรีไทยร่วมสมัย กรณีศึกษาวงโจงกระเบน
วิสุทธิ์ ไพเราะ


3. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
นายณัฐพล ศิวะพิรุฬห์เทพ


4. ภาพลักษณ์ขนมไทยในสายตาของเยาวชนไทย
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช


5. ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต : พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ, ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล


6. ชื่อเรื่อง งานรักริวกิว : ประวัติและเทคนิคการสร้าง
Tomohito Takata

Quick View
วารสารกระแสวัฒนธรรม-มหาวิทยาลัยสยาม

กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 ก.ค.-ธ.ค. 2557

กองบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ


บทความวิจัย
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของนักท่องเที่ยวไทย
อภิณัทธ์ บุญนาค


2. แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช
ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง


3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
Peng leting


4. สำรับอาหารมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศรุดา นิติวรการ


บทความวิชาการ

1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุเลอเวือะ (ละว้า) บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์


2. ภาษาปู้อี : ภาษาที่ใกล้ชิดกับภาษาไทยในประเทศจีน
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

Quick View
วารสารกระแสวัฒนธรรม-มหาวิทยาลัยสยาม

กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 29 ม.ค.-มิ.ย. 2558

กองบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ


บทความวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐกฤตา นันทะสิน


2. อิทธิพลการบนบาน บวงสรวงในสังคมไทย
พระครูสิริรัตนานุวัตร


3. อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ และคณะ


บทความวิชาการ

1. งานประดับมุกริวกิว : ขั้นตอนการสร้าง
Tomohito Takata


2. สุนทรียะในประเพณีการแต่งงาน : การวิพากษ์แบบโพสต์โมเดิร์น
อารีวรรณ หัสดิน


3. อปริหานิยธรรม : สันติภาพสู่สังคมไทย
พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ)

Quick View
วารสารกระแสวัฒนธรรม-มหาวิทยาลัยสยาม-ปีที่16-ฉบับที่30-กค-ธค2558

กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 ก.ค.-ธ.ค. 2558

กองบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ


บทความวิจัย
1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค : กรณีศึกษาตลาดเกาะกลอย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ขวัญดี ศรีไพโรจน์ และละเอียด ศิลาน้อย


2. การพัฒนาความรู้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ล้านนาของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง
อุดมการณ์ ฉางข้าวคำ และนรินทร์ชัย พัฒนพงศา


3. การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผล ต่อความสำเร็จของงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์


4. ปัจจัยที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิก เมืองนครชุมจังหวัดกำแพงเพชร
วนัชพร จันทรักษา และวารัชต์ มัธยมบุรุษ


บทความวิชาการ
1. การเปรียบเทียบตัวละครหลักและความเชื่อที่สะท้อนผ่านตำนาน เรื่อง “แม่นากพระโขนง” และ “นางพญางูขาว”
ปานชีวา ภู่ขวัญพงษ์


2. ภาษาจ้วง: ภาษาไทในประเทศจีนตามทรรศนะของนักวิชาการจีน
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ


3. National Heritage Values in Lao PDR and Singapore: Its Functions and Effects
Korakit Choomgrant

 

Quick View
วารสารกระแสวัฒนธรรม-มหาวิทยาลัยสยาม

กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 31 ม.ค.-มิ.ย. 2559

กองบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ


บทความวิจัย
[mfn]รัชฎา จิรธรรมกุล. (2559). แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชนบ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. กระแสวัฒนธรรม, 17(31), 3-17.[/mfn]   แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชนบ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รัชฎา จิรธรรมกุล


[mfn]รวิวรรณ วันวิชัย. (2559). การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม กรณีศึกษางานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์. กระแสวัฒนธรรม, 17(31), 18-30.[/mfn]   การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม กรณีศึกษางานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์
รวิวรรณ วันวิชัย


[mfn]วสันต์ กานต์วรรัตน์. (2559). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา ของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. กระแสวัฒนธรรม, 17(31), 31-40.[/mfn]   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา ของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วสันต์ กานต์วรรัตน์


[mfn]มธุรา สวนศรี. (2559). แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ. กระแสวัฒนธรรม, 17(31), 41-55.[/mfn]   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
มธุรา สวนศรี


บทความวิชาการ
1. ผ้าทอมือ : การอนุรักษ์และการพัฒนาลวดลายผ้ายกดอกของจังหวัดลำพูน
ทักษิณา พิพิธกุล


2. A Study of Porn Pirom’s Compositions and Thai Thao Composition Composed from Porn Pirom’s Melodies
มานพ วิสุทธิแพทย์ และเอื้อมพร รักษาวงศ์

Quick View