กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการชื่อวารสาร: กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Print ISSN: 2286-7708
สำนักพิมพ์: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายละเอียด
  • แนะนำวารสาร 19 ส.ค. 2563 ในฉบับที่ 211 นี้ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาพร้อมข้อมูลเทรนด์ของอาหารแห่งอนาคตและยังมีสัมภาษณ์พิเศษจาก ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) อีกทั้งยังมีเรื่องราวงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านอาหารอีกมากมาย อาทิ เช่นบทความที่ชื่อว่า การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร เป็นต้น

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ส.ค.2557) – ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 (ส.ค.2562)

Row Call Number Heading
1  วารสาร 500 oกรมวิทยาศาสตร์บริการ (Department of Science Service)

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 500 oAsia Food Beverage Thailand (วารสาร)
2 วารสาร 500 oFood Beverage Marketing
3 วารสาร 500 oFood focusThailand
4 วารสาร 500 oFoodnews
5 วารสาร 500 oFoodPaper
6 วารสาร 500 oNational Geographic (ฉบับภาษาไทย) / สุภาวดี โกมารทัต
7 วารสาร 500 oScience Illustrated
8 วารสาร 500 oSongklanakarin journal of science and technology (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
9 วารสาร 500 oUPDATE (วารสาร)
10 วารสาร 500 oกรมวิทยาศาสตร์บริการ (Department of Science Service)
11 วารสาร 500 oกรมวิทยาศาสตร์บริการ, วารสาร (Department of Science Service, Ministry of Science and Technology)
12 วารสาร 500 oการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, วารสาร
13 วารสาร 500 oครัว
14 วารสาร 500 oครัวคุณต๋อย
15 วารสาร 500 oไซย์ แมก SCI Mag (นิตยสาร)
16 วารสาร 500 oเทคโนโลยีการอาหาร, วารสาร มหาวิทยาลัยสยาม
17 วารสาร 500 oมทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสาร
18 วารสาร 500 oมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสาร
19 วารสาร 500 oแม่บ้าน
20 วารสาร 500 oวารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)
21 วารสาร 500 oวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
22 วารสาร 500 oวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
23 วารสาร 500 oวารสารวิจัยรามคำแหง
24 วารสาร 500 oวารสารวิจัยรำไพพรรณี
25 วารสาร 500 oวารสารวิชาการ Apheit Journal Science & Technology
26 วารสาร 500 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 วารสาร 500 oวารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 วารสาร 500 oวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
29 วารสาร 500 oวารสารสถาบันอาหาร (Food Journal of Thailand)
30 วารสาร 500 oวิทยาศาสตร์ มศว, วารสาร
31 วารสาร 500 oวิทยาศาสตร์, วารสาร
32 วารสาร 500 oวิทยาศาสตร์บูรพา, วารสาร
33 วารสาร 500 oวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, วารสาร
34 วารสาร 500 oศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสาร
35 วารสาร 500 oสสวท (วารสาร)
36 วารสาร 500 oสิ่งแวดล้อม, วารสาร
37 วารสาร 500 oอาหาร (Food Journal)

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ