การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

ชื่อเรื่อง : การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

ชื่อผู้แต่ง : อภิรักษ์ สุขเกษม

Call Number : 621.3193 อ259ก 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21 พ.ย.2566

 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงานทางไฟฟ้า   รู้จักระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ชนิดและการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ทั่วไปในการเดินสายไฟฟ้า วิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า ฯลฯ ในทุกบทเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำบท เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร/ อภิรักษ์ สุขเกษม