การบัญชีขั้นกลาง

แนะนำหนังสือประจำวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567

ชื่อหนังสือ : การบัญชีขั้นกลาง

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ และคนอื่นๆ          

เลขเรียกหนังสือ : 657.044 พ717ก 2564

รายละเอียด : หนังสือ “การบัญชีขั้นกลาง” เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการบรรยายวิชา 2601116  การบัญชีขั้นกลาง ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและทรัพยากรแร่ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ กำไรต่อหุ้น และงบกระแสเงินสด หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับนิสิต นักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจด้านการบัญชี