การบัญชีบริหาร

 

ชื่อเรื่อง : การบัญชีบริหาร

ชื่อผู้แต่ง : วชิระ บุณยเนตร, สุชาติ ธีระศรีสมบัติ

Call Number : 657 ว152ก 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ส.ค.2566

 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร งบประมาณ การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และต้นทุนฐานกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการดำเนินงาน และการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ

 

Link to Library

Row Row Hit Heading
1 1 1 oการบัญชีบริหาร / วชิระ บุณยเนตร, สุชาติ ธีระศรีสมบัติ