การรักษาความมีชีวิตของฟัน = Vital Pulp Therapy

แนะนำหนังสือประจำวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567

ชื่อหนังสือ : การรักษาความมีชีวิตของฟัน = Vital Pulp Therapy

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล

เลขเรียกหนังสือ : 617.6 ป533ก 2563

รายละเอียด : วัตถุประสงค์ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ คือเพื่อให้นิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรักษาความมีชีวิตของฟันเพิ่มขึ้น โดยผู้เขียนใช้ความรู้จากการศึกษา จากประสบการณ์การบรรยายและการสอน งานวิจัยตลอดจนความรู้จากตำราภาษาอังกฤษ และบทความตีพิมพ์ในวารสารทางทันตแพทยศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาเรียบเรียงและเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบัน โดยให้รายละเอียดตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของฟันและอวัยวะปริทนต์ (Fundamental Knowledge of Tooth and Periodontium) การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน (Diagnosis of Pulpal and Periapical Tissues) เป็นต้น