ข่าวช่าง (Constractors Times)

ข่าวช่าง (Constractors Times)ชื่อนิตยสาร: ข่าวช่าง (Constractors Times)
Print ISSN: 0125-0469
สำนักพิมพ์: สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เจ้าของในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด
  • แนะนำนิตยสาร 17 ส.ค. 2563 นิตยสาร ข่าวช่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างทั้งทางด้านเทคโนโลยีการบริหาร การจัดการมาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทั้งทางด้านกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับราคาวัสดุ ราคากลาง ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม แล้วยังเสริมสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดในหมู่ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 30 ฉบับที่ 356-361 (ม.ค.-มิ.ย.2545) – ปีที่ 47 ฉบับที่ 474 (ม.ค.-ก.พ.2563)

RowCall NumberHeading
1วารสาร 620oข่าวช่าง

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

RowCall NumberHeading
1วารสาร 620obuddy bike (นิตยสาร)
2วารสาร 620oCar Audio Media.Net
3วารสาร 620oComputerworld Thailand
4วารสาร 620oCons magazine (คอน แม็กกาซีน)
5วารสาร 620oConstruction and Property
6วารสาร 620oConstruction Varity (คอนสตรั๊กชั่น วาไรตี้ )
7วารสาร 620oEC Electrical & control
8วารสาร 620oEGAT Magazine
9วารสาร 620oEnergy Plus
10วารสาร 620oEngineering today
11วารสาร 620oEnvironmemtal treatment
12วารสาร 620oGear (เกียร์)
13วารสาร 620oGrand Prix
14วารสาร 620oGreen Network
15วารสาร 620oHobby electronics (วารสาร)
16วารสาร 620oMechanical Technology magazine
17วารสาร 620oModern Manufecturing (โมเดิร์น แมนูแฟคเจอริง)
18วารสาร 620oOFF ROAD (นิตยสาร)
19วารสาร 620oPrototype electronics magazine
20วารสาร 620oRSU JET วิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต, วารสาร
21วารสาร 620oScreen
22วารสาร 620oThailand Construction Variety
23วารสาร 620oThaiprint Magazine
24วารสาร 620oThe rubber international
25วารสาร 620oThe Rubber International (เดอะรับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล)
26วารสาร 620oWhat Hi Fi? (วารสาร)
27วารสาร 620oการจัดการสิ่งแวดล้อม, วารสาร
28วารสาร 620oข่าวช่าง (Constractors Times)
29วารสาร 620oเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ Semiconductor Electronics Plus
30วารสาร 620oเทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
31วารสาร 620oเทคโนโลยีชาวบ้าน (วารสาร)
32วารสาร 620oเทคโนโลยีภาคใต้, วารสาร
33วารสาร 620oเทคโนโลยีสุรนารี, วารสาร (Suranaree Journal of Science and Technology)
34วารสาร 620oนโยบายการขนส่งและจราจร, วารสาร
35วารสาร 620oนโยบายพลังงาน, วารสาร
36วารสาร 620oนักเลงมอเตอร์ไซค์ (นิตยสาร)
37วารสาร 620oนักเลงรถ (นิตยสาร)
38วารสาร 620oในวงการพิมพ์ (The Thai Printer)
39วารสาร 620oพลังงาน, วารสาร (Journal of Energy)
40วารสาร 620oฟอร์มูลา (นิตยสาร)
41วารสาร 620oไฟฟ้าและอุตสาหกรรม (Electricity And Industry Magazine)
42วารสาร 620oไฟฟ้าสาร
43วารสาร 620oมอเตอร์ไซค์ (นิตยสาร)
44วารสาร 620oยางไทย
45วารสาร 620oยานยนต์
46วารสาร 620oโยธาสาร (Civil Engineering Magazine)
47วารสาร 620oรถวันนี้
48วารสาร 620oร้อย วัตต์ (100 วัตต์)
49วารสาร 620oวารสารการเชื่อมไทย
50วารสาร 620oวารสารเคหการเกษตร
51วารสาร 620oวารสารวิจัยพลังงาน (Journal of Energy Research)
52วารสาร 620oวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (Kmutt Research and Development Journal)
53วารสาร 620oวารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54วารสาร 620oวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Engineering Journal Chiang Mai University)
55วารสาร 620oวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วารสาร
56วารสาร 620oวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสาร
57วารสาร 620oวิศวกรรมสาร (Thailand Engineering Journal)
58วารสาร 620oวิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา
59วารสาร 620oวิศวกรรมสาร ม.นเรศวร
60วารสาร 620oวิศวกรรมสาร มก. (วารสาร)
61วารสาร 620oวิศวกรรมสาร มข. (KKU Engineering Journal)
62วารสาร 620oวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต (วารสาร)
63วารสาร 620oวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์
64วารสาร 620oวิศวสารลาดกระบัง (Ladkrabang Engineer Journal)
65วารสาร 620oส่งเสริมเทคโนโลยี (วารสาร)
66วารสาร 620oสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, วารสาร : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
67วารสาร 620oสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย วารสารธุรกิจไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
68วารสาร 620oสาร Nectec
69วารสาร 620oสิ่งแวดล้อมประเทศไทย Environment Thailand (วารสาร)
70วารสาร 620oสื่อพลัง
71วารสาร 620oเส้นทางสีเขียว
72วารสาร 620oหน้าจั่ว
73วารสาร 620oอาคารวันนี้
74วารสาร 620oอุตสาหกรรมสาร

 

ข่าวช่าง (Constractors Times)