ข่าวช่าง (Constractors Times)

ข่าวช่าง (Constractors Times)ชื่อนิตยสาร: ข่าวช่าง (Constractors Times)
Print ISSN: 0125-0469
สำนักพิมพ์: สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เจ้าของในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด
  • แนะนำนิตยสาร 17 ส.ค. 2563 นิตยสาร ข่าวช่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างทั้งทางด้านเทคโนโลยีการบริหาร การจัดการมาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทั้งทางด้านกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับราคาวัสดุ ราคากลาง ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม แล้วยังเสริมสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดในหมู่ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 30 ฉบับที่ 356-361 (ม.ค.-มิ.ย.2545) – ปีที่ 47 ฉบับที่ 474 (ม.ค.-ก.พ.2563)

Row Call Number Heading
1 วารสาร 620 oข่าวช่าง

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 620 obuddy bike (นิตยสาร)
2 วารสาร 620 oCar Audio Media.Net
3 วารสาร 620 oComputerworld Thailand
4 วารสาร 620 oCons magazine (คอน แม็กกาซีน)
5 วารสาร 620 oConstruction and Property
6 วารสาร 620 oConstruction Varity (คอนสตรั๊กชั่น วาไรตี้ )
7 วารสาร 620 oEC Electrical & control
8 วารสาร 620 oEGAT Magazine
9 วารสาร 620 oEnergy Plus
10 วารสาร 620 oEngineering today
11 วารสาร 620 oEnvironmemtal treatment
12 วารสาร 620 oGear (เกียร์)
13 วารสาร 620 oGrand Prix
14 วารสาร 620 oGreen Network
15 วารสาร 620 oHobby electronics (วารสาร)
16 วารสาร 620 oMechanical Technology magazine
17 วารสาร 620 oModern Manufecturing (โมเดิร์น แมนูแฟคเจอริง)
18 วารสาร 620 oOFF ROAD (นิตยสาร)
19 วารสาร 620 oPrototype electronics magazine
20 วารสาร 620 oRSU JET วิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต, วารสาร
21 วารสาร 620 oScreen
22 วารสาร 620 oThailand Construction Variety
23 วารสาร 620 oThaiprint Magazine
24 วารสาร 620 oThe rubber international
25 วารสาร 620 oThe Rubber International (เดอะรับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล)
26 วารสาร 620 oWhat Hi Fi? (วารสาร)
27 วารสาร 620 oการจัดการสิ่งแวดล้อม, วารสาร
28 วารสาร 620 oข่าวช่าง (Constractors Times)
29 วารสาร 620 oเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ Semiconductor Electronics Plus
30 วารสาร 620 oเทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
31 วารสาร 620 oเทคโนโลยีชาวบ้าน (วารสาร)
32 วารสาร 620 oเทคโนโลยีภาคใต้, วารสาร
33 วารสาร 620 oเทคโนโลยีสุรนารี, วารสาร (Suranaree Journal of Science and Technology)
34 วารสาร 620 oนโยบายการขนส่งและจราจร, วารสาร
35 วารสาร 620 oนโยบายพลังงาน, วารสาร
36 วารสาร 620 oนักเลงมอเตอร์ไซค์ (นิตยสาร)
37 วารสาร 620 oนักเลงรถ (นิตยสาร)
38 วารสาร 620 oในวงการพิมพ์ (The Thai Printer)
39 วารสาร 620 oพลังงาน, วารสาร (Journal of Energy)
40 วารสาร 620 oฟอร์มูลา (นิตยสาร)
41 วารสาร 620 oไฟฟ้าและอุตสาหกรรม (Electricity And Industry Magazine)
42 วารสาร 620 oไฟฟ้าสาร
43 วารสาร 620 oมอเตอร์ไซค์ (นิตยสาร)
44 วารสาร 620 oยางไทย
45 วารสาร 620 oยานยนต์
46 วารสาร 620 oโยธาสาร (Civil Engineering Magazine)
47 วารสาร 620 oรถวันนี้
48 วารสาร 620 oร้อย วัตต์ (100 วัตต์)
49 วารสาร 620 oวารสารการเชื่อมไทย
50 วารสาร 620 oวารสารเคหการเกษตร
51 วารสาร 620 oวารสารวิจัยพลังงาน (Journal of Energy Research)
52 วารสาร 620 oวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (Kmutt Research and Development Journal)
53 วารสาร 620 oวารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 วารสาร 620 oวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Engineering Journal Chiang Mai University)
55 วารสาร 620 oวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วารสาร
56 วารสาร 620 oวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสาร
57 วารสาร 620 oวิศวกรรมสาร (Thailand Engineering Journal)
58 วารสาร 620 oวิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา
59 วารสาร 620 oวิศวกรรมสาร ม.นเรศวร
60 วารสาร 620 oวิศวกรรมสาร มก. (วารสาร)
61 วารสาร 620 oวิศวกรรมสาร มข. (KKU Engineering Journal)
62 วารสาร 620 oวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต (วารสาร)
63 วารสาร 620 oวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์
64 วารสาร 620 oวิศวสารลาดกระบัง (Ladkrabang Engineer Journal)
65 วารสาร 620 oส่งเสริมเทคโนโลยี (วารสาร)
66 วารสาร 620 oสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, วารสาร : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
67 วารสาร 620 oสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย วารสารธุรกิจไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
68 วารสาร 620 oสาร Nectec
69 วารสาร 620 oสิ่งแวดล้อมประเทศไทย Environment Thailand (วารสาร)
70 วารสาร 620 oสื่อพลัง
71 วารสาร 620 oเส้นทางสีเขียว
72 วารสาร 620 oหน้าจั่ว
73 วารสาร 620 oอาคารวันนี้
74 วารสาร 620 oอุตสาหกรรมสาร

 

ข่าวช่าง (Constractors Times)