เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

ชื่อผู้แต่งพิชิต ฤทธิ์จรูญ

Call Number : 808.06 พ467ท 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 29 ก.ค.2566

  เป็นหนังสือที่แนะนำเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้นักวิจัย มีสมรรถนะการเขียนรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพ โดยมีเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกรณีตัวอย่างเพียงพอที่จะทำให้นักวิจัยสามารถเขียนรายงานการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ และนำมาปรับใช้ในงานวิจัยของตนเอง


 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ