คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนะนำหนังสือประจำวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567

ชื่อหนังสือ : คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง : ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ

เลขเรียกหนังสือ : 330.9593 ป474ค 2551

รายละเอียด : “ทุนสำรองเงินตราของประเทศ” หรือที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ “คลังหลวง” เป็นเงินทุนส่วนเก็บของประเทศอันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของคนไทยทั้งแผ่นดิน และหากไม่จำเป็นถึงขั้นวิกฤตของชาติจริงๆ ก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้ บนพื้นฐานของการบริหารจัดการการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เชิงวิชาการ เนื้อหาหลักประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของคลังหลวง ความสำคัญที่มีต่อการรักษาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต พร้อมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ชาติต้องมีทุนสำรองเงินตราอย่างเพียงพอ และรวมถึงแนวทางในการดูแลรักษาคลังหลวงให้มีความมั่นคง