คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ = Thai Folk Plant Names A Study in Ethno-Botanical Linguistics

แนะนำหนังสือประจำวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567

ชื่อหนังสือ : คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ = Thai Folk Plant Names A Study in Ethno-Botanical Linguistics

ผู้แต่ง : ดร.อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา

เลขเรียกหนังสือ : 581.63 อ525ค 2557

รายละเอียด : คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย สะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของทรัพยากรที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นและลักษณะธรรมชาติของพืชพรรณที่มีอยู่ในท้องถิ่น – – หนังสือ “คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ = Thai Folk Plant Names A Study in Ethno-Botanical Linguistics มีเนื้อหาในเชิงกว้าง ครอบคลุมโครงสร้างภาษาของคำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท กล่าวคือ 

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาคำเรียกชื่อพืช        บทที่ 2 โครงสร้างภาษาคำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย

บทที่ 3 การจัดจำพวกพืชแบบอนุกรมวิธาน                   บทที่ 4 การสื่อความหมายและมโนทัศน์ในคำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย

บทที่ 5 ภาษาชาติพันธุ์ไทและการแปรของคำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย