คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก

เลขเรียกหนังสือ 617.6 ส768ค 2564

หนังสือ คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก = Oral Health-Related Quality of Life ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุดาดวง กฤษฎาพงษ์   นักวิชาการอิสระด้านทันตสาธารณสุข อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน   คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนังสือที่ได้รับคำนิยมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าเปรียบเสมือน เรือใบแห่งความฝัน” โดยหนังสือแบ่งออกเป็น 7 บทดังนี้

บทที่ 1 หลักการและความเป็นมา

บทที่ 2 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก

บทที่ 3 ข้อพิจารณาในการใช้ดัชนีคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก

บทที่ 4 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก

บทที่ 5 ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากกับโรคทางช่องปาก

บทที่ 6 ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม

บทที่ 7 การนำแนวคิดคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากไปใช้และแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ในอนาคต

พร้อมสารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ ดัชนีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ