งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0

ชื่อเรื่อง : งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0

ชื่อผู้แต่งจิราประภา อัครบวร

Call Number : 658.3 จ532ง 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 25 ก.ค.2566

 หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนองานทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการต่อบุคลากร และองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยั่งยืน


 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oงานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 / จิราประภา อัครบวร